Valget.dk
78921
Fremsat

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Styrket indsats på høreapparatområdet).

sygdomme og sygdomsbehandling (Sagsområde)sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Sagsområde)
78917
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning).

etik og forskning (Sagsområde)
78908
Fremsat

Forslag til dyrevelfærdslov.

dyr og dyrevelfærd (Sagsområde)
78907
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler).

miljøpolitik og miljøbeskyttelse (Sagsområde)
78900
Fremsat

Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).

selskaber og fonde (Sagsområde)
78903
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering).

finansiel virksomhed (Sagsområde)
78904
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven. (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.).

turisme og oplevelsesøkonomi (Sagsområde)
78922
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven. (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).

social service (Sagsområde)
78911
Fremsat

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje).

transportpolitik (Sagsområde)
78912
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Støtte til styrket indsats i udkantsområderne).

byfornyelse (Sagsområde)
78914
Fremsat

Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.).

jernbaneinfrastruktur (Sagsområde)
78916
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed. (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale fælles bibliotekskatalog).

arkiver, biblioteker og museer (Sagsområde)
78906
Fremsat

Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Tillægsstipendium til uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb).

uddannelsesstøtte (Sagsområde)
78926
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.)

arbejdsret og overenskomster (Sagsområde)
78923
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser).

sygefravær og sygedagpenge (Sagsområde)
78927
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

olie- og naturgasindvinding (Sagsområde)
78924
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).

energiforsyning (Sagsområde)
78925
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

alternative og vedvarende energikilder (Sagsområde)
78913
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

retspleje og domstole (Sagsområde)
78905
Fremsat

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Begrænsning af brugen af samfundstjeneste i sager om vold).

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
78919
Fremsat

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder).

retspleje og domstole (Sagsområde)
78910
Fremsat

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
78918
Fremsat

Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.).

retspleje og domstole (Sagsområde)
78915
Fremsat

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning. (Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning).

retspleje og domstole (Sagsområde)
78909
Fremsat

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse samt undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter).

kriminalforsorg og afsoning (Sagsområde)
78901
Fremsat

Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

økonomi og bloktilskud (Sagsområde)
78902
Fremsat

Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

økonomi og bloktilskud (Sagsområde)
78797
Fremsat

Forslag til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Folkeretlige forhold 50 (Lovsagsnavn)Folkeretlige forhold 71 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 12 (Lovsagsnavn)valg og folkeafstemninger (Sagsområde)
78798
Fremsat

Forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale.

Folkeretlige forhold 50 (Lovsagsnavn)EU (Sagsområde)
78799
Fremsat

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt).

Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)ophold og visum (Sagsområde)
78677
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., sundhedsloven og forskellige andre love. (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler m.v.).

Sundhedsvæsen 11 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 12 (Lovsagsnavn)Retspleje 35 (Lovsagsnavn)sygehuse og akutberedskab (Sagsområde)
78678
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Bestyrelsessammensætning).

Undervisningsvæsen 8 (Lovsagsnavn)voksen- og efteruddannelse (Sagsområde)
78681
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Retspleje 88 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 2A (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 79 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 18 (Lovsagsnavn)inddrivelse (Sagsområde)
78680
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Skatter og afgifter 81 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 59 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 82 (Lovsagsnavn)energiafgifter (Sagsområde)
78679
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Skatter og afgifter 85 (Lovsagsnavn)selskabsskatter (Sagsområde)
78668
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.

Forsikringsvæsen 20 (Lovsagsnavn)konkurrence- og forbrugerforhold (Sagsområde)
78672
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder.

Næringsvæsen 3 (Lovsagsnavn)konkurrence- og forbrugerforhold (Sagsområde)
78670
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).

Næringsvæsen 34 (Lovsagsnavn)Banker og pengeinstitutter 41 (Lovsagsnavn)Banker og pengeinstitutter 28 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 14 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 33 (Lovsagsnavn)Arbejdsforhold 30 (Lovsagsnavn)selskaber og fonde (Sagsområde)
78669
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love. (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger).

Bygningsvæsen 21 (Lovsagsnavn)Bygningsvæsen 9 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 42 (Lovsagsnavn)familieret (Sagsområde)
78667
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love. (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke).

ARBEJDSFORHOLD 7B (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 15 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)Retspleje 35 (Lovsagsnavn)familieret (Sagsområde)
78675
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om DSB. (Kommerciel ejendomsudvikling).

Jernbaner 1 (Lovsagsnavn)byggeri (Sagsområde)DSB (Sagsområde)
78674
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter).

Havnevæsen 11 (Lovsagsnavn)byggeri (Sagsområde)havne (Sagsområde)
78676
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).

Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)kulturelle og religiøse forhold (Sagsområde)
78673
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.).

Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)indvandrere og integration (Sagsområde)
78671
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nægtelse af udstedelse af særlig rejselegitimation til udlændinge, gebyr for indgivelse af ansøgning om laissez-passer, spærring af dansk udstedt rejselegitimation i Det Centrale Pasregister).

Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)indvandrere og integration (Sagsområde)
78664
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse).

Retspleje 87 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
78568
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).

Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)ældre (Sagsområde)
78566
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

Landbrugsforhold 9 (Lovsagsnavn)landbrug (Sagsområde)
78571
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer, indførelse af øfradrag i yderkommuner og på visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).

Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)personskatter (Sagsområde)
78570
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 83 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 84 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 87 (Lovsagsnavn)Retspleje 89 (Lovsagsnavn)miljøafgifter (Sagsområde)
78569
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om en skattefri seniorpræmie.

Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats (Sagsområde)
78567
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster).

Forsikringsvæsen 33 (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7B (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7C (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 3 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 31 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 79 (Lovsagsnavn)Retspleje 103 (Lovsagsnavn)arbejdsmarkedspensioner (Sagsområde)
78536
Betænkning afgivet

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

finanspolitik (Sagsområde)
78517
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)).

Sundhedsvæsen 12 (Lovsagsnavn)sundhedspolitik og sundhedsøkonomi (Sagsområde)
78454
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 35 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 12 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)flygtninge og asylansøgere (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78398
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold).

Personlige forhold 39 (Lovsagsnavn)Retspleje 35 (Lovsagsnavn)Retspleje 80 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
78396
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset. (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.).

Personlige forhold 11 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 39 (Lovsagsnavn)familieret (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
78397
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter).

Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)familieret (Sagsområde)udsatte børn og unge (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
78395
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af søloven og lov om mortifikation af værdipapirer. (Digital skibsregistrering).

Gældsforhold 2 (Lovsagsnavn)Søfart 3 (Lovsagsnavn)sø- og skibsfart (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
78337
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst).

Forsikringsvæsen 3 (Lovsagsnavn)folkepension og førtidspension (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78336
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Præcisering af målgruppen for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling).

Sundhedsvæsen 11 (Lovsagsnavn)psykiatri (Sagsområde)
78351
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen).

Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)indvandrere og integration (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
78335
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Lempet elvarmeafgift for sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer m.v.).

Skatter og afgifter 81 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 88 (Lovsagsnavn)energiafgifter (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78248
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Sammensætning af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd).

Søfart 9 (Lovsagsnavn)sø- og skibsfart (Sagsområde)
78330
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Justering af selskabets retlige rammer).

Jernbaner 109 (Lovsagsnavn)Jernbaner 41 (Lovsagsnavn)faste forbindelser (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78332
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. (Fremme af digitale mobilitetstjenester, forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.).

Jernbaner 1 (Lovsagsnavn)Jernbaner 102 (Lovsagsnavn)Vejvæsen 16 (Lovsagsnavn)jernbaneinfrastruktur (Sagsområde)kollektiv transport (Sagsområde)
78935
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. (Fremme af digitale mobilitetstjenester m.v.).

jernbaneinfrastruktur (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
78936
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.).

kollektiv transport (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
78243
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om fjernelse af tatovering med laser.

Retspleje 87 (Lovsagsnavn)sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Sagsområde)
78244
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland).

Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Sagsområde)
78246
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler. (Styrket praksisfaglighed m.v.).

praksis (Kontrolleret)Undervisningsvæsen 18 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 1A (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 25 (Lovsagsnavn)folkeskolen (Sagsområde)frie grundskoler (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
78247
3.beh./Vedtaget

Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter).

Arbejdsforhold 13 (Lovsagsnavn)selskaber og fonde (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78242
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. (Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier).

Forsvarsvæsen A 51 (Lovsagsnavn)forsvaret (Sagsområde)
78241
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Seksualforbrydelser m.v.).

Grønland 11 (Lovsagsnavn)Grønland 12 (Lovsagsnavn)politi og retsvæsen (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78240
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner).

Retspleje 80 (Lovsagsnavn)politi og våben (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78245
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.).

Undervisningsvæsen 18 (Lovsagsnavn)frie grundskoler (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78221
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).

Skatter og afgifter 59 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 88 (Lovsagsnavn)motorkøretøjer (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78152
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder).

Miljø 1 (Lovsagsnavn)affald og renovation (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77998
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret. (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.).

Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)Indfødsret 2 (Lovsagsnavn)flygtninge og asylansøgere (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77997
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger. (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).

Næringsvæsen 34 (Lovsagsnavn)Retspleje 104 (Lovsagsnavn)formueret og tinglysning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
77904
Tilbagetaget

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne køretøjer m.v.).

registreringsafgift (Kontrolleret)registreringsafgiftsloven (Kontrolleret)elbiler (Ukontrolleret)Skatter og afgifter 88 (Lovsagsnavn)motorkøretøjer (Sagsområde)
77892
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Retspleje 89 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 3 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 65 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)beskatning af fast ejendom (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77893
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 65 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 71 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)beskatning af aktier (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
77894
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister. (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål).

Forfatningsforhold 2 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 36 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)Retspleje 89 (Lovsagsnavn)forvaltningsret og persondata (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77804
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri).

Fiskeri 6 (Lovsagsnavn)fiskeri og havbrug (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77802
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark).

Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)sygdomme og sygdomsbehandling (Sagsområde)
77803
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. (Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer, der dør pludseligt og uventet).

Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 42 (Lovsagsnavn)sygdomme og sygdomsbehandling (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77805
Stadfæstet

Forslag til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

Næringsvæsen 64 (Lovsagsnavn)praksissektoren og kommunale sundhedsordninger (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77806
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. (Udvælgelse af id-udsteder og udstedelse af sikkerhedsstempelmærker samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år).

Sundhedsvæsen 45 (Lovsagsnavn)sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
77788
Stadfæstet

Forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer. (PNR-loven).

Retspleje 103 (Lovsagsnavn)PET og terrorbekæmpelse (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77789
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og straffeloven. (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder, strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler og udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler).

Fredning 1 (Lovsagsnavn)Jagt 1 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)jagt- og vildtforvaltning (Sagsområde)naturbeskyttelse og kystsikring (Sagsområde)
78616
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder).

naturbeskyttelse og kystsikring (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78617
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning. (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler).

jagt- og vildtforvaltning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78618
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og straffeloven. (Strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler).

naturbeskyttelse og kystsikring (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77793
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler. (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer).

Undervisningsvæsen 18 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 1A (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 48 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 5 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 8 (Lovsagsnavn)erhvervsuddannelser (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77791
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.).

Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 8 (Lovsagsnavn)erhvervsuddannelser (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77799
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Retspleje 89 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 18 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 2A (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 59 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 72 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 75 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 81 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 82 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 83 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 87 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 88 (Lovsagsnavn)miljøafgifter (Sagsområde)punktafgifter (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77800
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).

Retspleje 103 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 3 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 65 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)personskatter (Sagsområde)selskabsskatter (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77795
Stadfæstet

Forslag til investorfradragslov.

Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)virksomhedsskat (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77797
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).

Næringsvæsen 37 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 18 (Lovsagsnavn)spil (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77787
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr).

Folkeretlige forhold 50 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 34 (Lovsagsnavn)Retspleje 56 (Lovsagsnavn)EU (Sagsområde)regnskab og revision (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77790
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Kontrol og sanktion vedrørende bopælspligt).

Bygningsvæsen 21 (Lovsagsnavn)boligpolitik (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77807
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).

Elektriske anlæg 6 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 2 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 38 (Lovsagsnavn)alternative og vedvarende energikilder (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77796
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Frihedsberøvelse).

Retspleje 24 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
77794
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed).

Retspleje 87 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
77792
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv).

Retspleje 87 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T
77801
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane og forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane).

godtgørelse (Kontrolleret)sexchikane (Ukontrolleret)Arbejdsforhold 40 (Lovsagsnavn)ligebehandling (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77798
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver. (Ekstraordinære hædersgaver).

Forsikringsvæsen 26 (Lovsagsnavn)internationale forhold (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77710
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).

Arbejdsforhold 27 (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 28 (Lovsagsnavn)Bygningsvæsen 2 (Lovsagsnavn)Bygningsvæsen 21 (Lovsagsnavn)Bygningsvæsen 35 (Lovsagsnavn)Bygningsvæsen 6 (Lovsagsnavn)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Kirkelige forhold 3 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 36 (Lovsagsnavn)Landbrugsforhold 68 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 42 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 1 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 11 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 15 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 32 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 37 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 39 (Lovsagsnavn)Retspleje 35 (Lovsagsnavn)Retspleje 60 (Lovsagsnavn)Retspleje 7 (Lovsagsnavn)Retspleje 88 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 11 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 42 (Lovsagsnavn)Telegraf og telefon 1 (Lovsagsnavn)familieret (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77711
Stadfæstet

Forslag til lov om Familieretshuset.

Personlige forhold 11 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)familieret (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77709
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Etablering og finansiering af forskningsenheder med særligt fokus på transformativ forskning m.v.).

Undervisningsvæsen 41 (Lovsagsnavn)forskning og innovation (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77707
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav og forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent).

Undervisningsvæsen 48 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)uddannelsesstøtte (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77683
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven. (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner).

Kommunalvæsen 44 (Lovsagsnavn)arbejdsmarkedspensioner (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77642
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelse af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift og fremrykning af reduktion af den grønne check).

Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 81 (Lovsagsnavn)energiafgifter (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77585
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer. (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner).

Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 11 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77582
Stadfæstet

Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Retspleje 87 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77590
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Delvis lovliggørelse af peberspray).

Retspleje 80 (Lovsagsnavn)politi og våben (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77581
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation hertil).

Miljø 1 (Lovsagsnavn)miljøpolitik og miljøbeskyttelse (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77584
Stadfæstet

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

INDFØDSRET 1 (Lovsagsnavn)indfødsrets og naturalisering (Sagsområde)
77586
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation og fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.).

Indfødsret 2 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)indfødsrets og naturalisering (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77580
Stadfæstet

Forslag til lov om firmapensionskasser.

Forsikringsvæsen 14 (Lovsagsnavn)finansiel virksomhed (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77583
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Elektriske anlæg 1 (Lovsagsnavn)Elektriske anlæg 11 (Lovsagsnavn)alternative og vedvarende energikilder (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77589
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.).

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7B (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7C (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 3 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 31 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 44 (Lovsagsnavn)sociale ydelser (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77587
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen).

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 43 (Lovsagsnavn)arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77588
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder).

Retspleje 87 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77579
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter. (Udvidelse af statslige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige, fritagelse for retsafgift i sager om medmoderskab m.v.).

Retspleje 35 (Lovsagsnavn)Retspleje 60 (Lovsagsnavn)retspleje og domstole (Sagsområde)
77246
Stadfæstet

Forslag til lov om erhvervsfremme.

Næringsvæsen 56 (Lovsagsnavn)turisme og oplevelsesøkonomi (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77482
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love. (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 25 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 48 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 5 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 8 (Lovsagsnavn)voksen- og efteruddannelse (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77483
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger).

Bygningsvæsen 9 (Lovsagsnavn)boliger til særlige grupper (Sagsområde)lejeboliger (Sagsområde)studie- og ungdomsboliger (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77481
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af pensionsalderen i Grønland).

Grønland 18 (Lovsagsnavn)erhverv og arbejdsmarked (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77480
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb).

Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 31 (Lovsagsnavn)sygefravær og sygedagpenge (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77244
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.).

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 38 (Lovsagsnavn)turisme og oplevelsesøkonomi (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77243
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark. (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring).

Næringsvæsen 56 (Lovsagsnavn)turisme og oplevelsesøkonomi (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77297
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne).

Kommunalvæsen 43 (Lovsagsnavn)sundhedspolitik og sundhedsøkonomi (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77296
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. (Flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen og tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen).

Næringsvæsen 7 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 44 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 45 (Lovsagsnavn)rygning og rusmiddelbrug (Sagsområde)
77969
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om elektroniske cigaretter m.v. (Tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen).

lægemidler og apoteker (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77968
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler. (Flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen).

lægemidler og apoteker (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77295
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet).

Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)lægemidler og apoteker (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77294
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin, ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.).

Næringsvæsen 7 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 1 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 12 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)sundhedspersonale og autorisation (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77291
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer. (Eksport af cannabisbulk, brug af pesticider, kontraktudlægning, tilskudsordning, gebyrer m.v.).

Næringsvæsen 2 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)lægemidler og apoteker (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77288
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr. (Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre biologiske stoffer, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedrørende medicinsk udstyr m.v.).

Elektriske anlæg 1 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 7 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)lægemidler og apoteker (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77271
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.).

Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 37 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 18 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 1A (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 5 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 8 (Lovsagsnavn)folkeskolen (Sagsområde)
77275
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker).

Undervisningsvæsen 1A (Lovsagsnavn)folkeskolen (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77274
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. (Udskydelse af revisionsbestemmelse).

Undervisningsvæsen 1A (Lovsagsnavn)frie grundskoler (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77272
Stadfæstet

Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter.

Undervisningsvæsen 62 (Lovsagsnavn)voksen- og efteruddannelse (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77293
Stadfæstet

Forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond.

Finansvæsen 22 (Lovsagsnavn)socialpolitik (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77280
Delt

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser samt justering af de supplerende overførte betingelser for ægtefællesammenføring).

Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)familiesammenføring (Sagsområde)
78126
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Justering af de supplerende overførte betingelser for ægtefællesammenføring).

familiesammenføring (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78125
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).

indvandrere og integration (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77248
Stadfæstet

Forslag til lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder.

miljøpolitik og miljøbeskyttelse (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77250
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin).

Landbrugsforhold 92 (Lovsagsnavn)dyr og dyrevelfærd (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77251
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Bemyndigelse vedrørende offentliggørelse af navne på rederier, der overtræder reglerne om svovlindhold i skibsbrændstoffer).

Miljø 3 (Lovsagsnavn)vand- og havmiljø (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78305
2. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning i konsekvensområder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening).

fysisk planlægning (Sagsområde)
78304
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Strategisk planlægning for landsbyer).

fysisk planlægning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78303
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning. (Planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).

fysisk planlægning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77241
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning. (Strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).

Kommunalvæsen 2 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 38 (Lovsagsnavn)Miljø 3 (Lovsagsnavn)fysisk planlægning (Sagsområde)
77237
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde).

Søfart 1 (Lovsagsnavn)sø- og skibsfart (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77239
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven. (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.).

Elektriske anlæg 1 (Lovsagsnavn)Eneret 6 (Lovsagsnavn)Eneret 8 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 19 (Lovsagsnavn)handel og eksport (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77231
Stadfæstet

Forslag til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.

Arbejdsforhold 13 (Lovsagsnavn)regnskab og revision (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78182
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven. (Skærpelse af hvidvaskreglerne).

finansiel virksomhed (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78181
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.).

finansiel virksomhed (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77235
Delt

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Skærpelse af hvidvaskreglerne, gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark).

Banker og pengeinstitutter 1 (Lovsagsnavn)Banker og pengeinstitutter 28 (Lovsagsnavn)Banker og pengeinstitutter 4 (Lovsagsnavn)Banker og pengeinstitutter 41 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 34 (Lovsagsnavn)finansiel virksomhed (Sagsområde)
77253
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station).

Havnevæsen 11 (Lovsagsnavn)Jernbaner 102 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 2 (Lovsagsnavn)jernbaneinfrastruktur (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77254
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af jernbanelov. (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog).

Jernbaner 1 (Lovsagsnavn)jernbaneinfrastruktur (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77255
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til Skånetrafiken).

Jernbaner 102 (Lovsagsnavn)Vejvæsen 16 (Lovsagsnavn)jernbaneinfrastruktur (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77258
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S).

Havnevæsen 11 (Lovsagsnavn)Jernbaner 102 (Lovsagsnavn)Jernbaner 45 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 2 (Lovsagsnavn)jernbaneinfrastruktur (Sagsområde)kollektiv transport (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77259
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.).

Vejvæsen 8 (Lovsagsnavn)færdselsret (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77261
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn).

Havnevæsen 11 (Lovsagsnavn)Jernbaner 102 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 2 (Lovsagsnavn)havne (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77264
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bøde for parkering på ramper, forhøjelse af parkeringsafgifter for store køretøjer, Færdselsstyrelsens mulighed for overtagelse af parkeringskontrollen og ændring af klagemyndighed).

Vejvæsen 8 (Lovsagsnavn)færdselsret (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77265
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og Landsbyggefondens refusion af ydelsesstøtte).

Bygningsvæsen 9 (Lovsagsnavn)boligpolitik (Sagsområde)byggeri (Sagsområde)ghettoer og udsatte boligområder (Sagsområde)lejeboliger (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77266
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).

Bygningsvæsen 21 (Lovsagsnavn)Bygningsvæsen 9 (Lovsagsnavn)byggeri (Sagsområde)ghettoer og udsatte boligområder (Sagsområde)lejeboliger (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77267
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Gennemførelse af dele af medieaftalen for 2019-2023 m.v.).

Telegraf og telefon 8 (Lovsagsnavn)medier (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77268
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.).

Bygningsvæsen 21 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 3 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 15 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Telegraf og telefon 8 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 51 (Lovsagsnavn)medier (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77270
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler. (Tilladelse til at fravige lovens krav om gennemførelse af lange kurser (seniorhøjskoler) m.v.).

Undervisningsvæsen 18 (Lovsagsnavn)folkeoplysning og højskoler (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77283
Stadfæstet

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande.

Skatter og afgifter 85 (Lovsagsnavn)international beskatning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77282
Stadfæstet

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene.

Skatter og afgifter 85 (Lovsagsnavn)international beskatning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77281
Stadfæstet

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan.

Skatter og afgifter 85 (Lovsagsnavn)international beskatning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77279
Stadfæstet

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien.

Skatter og afgifter 85 (Lovsagsnavn)international beskatning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78029
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen).

personskatter (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77277
Delt

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)personskatter (Sagsområde)
78028
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om skattenedslag for seniorer, ligningsloven og lov om forsøg med et socialt frikort. (Genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og indførelse af skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

personskatter (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78024
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og opkrævningsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

miljøafgifter (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78025
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

miljøafgifter (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77287
Delt

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Skatter og afgifter 15 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 72 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 82 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 83 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 84 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 87 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 88 (Lovsagsnavn)Vejvæsen 8 (Lovsagsnavn)energiafgifter (Sagsområde)miljøafgifter (Sagsområde)
77289
Delt

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Skatter og afgifter 65 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 85 (Lovsagsnavn)EU (Sagsområde)international beskatning (Sagsområde)moms (Sagsområde)
78346
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af dele af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

EU (Sagsområde)international beskatning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78347
2. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Implementering af CFC-reglerne i direktivet om skatteundgåelse).

EU (Sagsområde)international beskatning (Sagsområde)
77285
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven. (Mere robuste skatteregler for truster som opfølgning på Skattelovrådets rapport).

Skatter og afgifter 70 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)fonds- og foreningsbeskatning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77292
Stadfæstet

Forslag til aktiesparekontolov.

Banker og pengeinstitutter 1 (Lovsagsnavn)Banker og pengeinstitutter 4 (Lovsagsnavn)beskatning af aktier (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77290
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Retspleje 103 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 15 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 65 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 84 (Lovsagsnavn)personskatter (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77286
Stadfæstet

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).

Elektriske anlæg 10 (Lovsagsnavn)energiforsyning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77284
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommuners tilskud til udrulning af elektroniske kommunikationsnet, tildeling af koder til machine to machine-kommunikation (m2m-kommunikation) og ophævelse af regler om Bredbåndsgarantiordningen).

Telegraf og telefon 1 (Lovsagsnavn)it og teleforsyning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78054
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed. (Skærpet straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv).

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77234
Delt

Forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod parallelsamfund).

Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)Retspleje 24 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
78053
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare).

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77232
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen. (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.).

Retspleje 35 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 1A (Lovsagsnavn)kriminalforsorg og afsoning (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77240
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven. (Freds- og ærekrænkelser m.v.).

Forsikringsvæsen 7 (Lovsagsnavn)Retspleje 26 (Lovsagsnavn)Retspleje 35 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)retspleje og domstole (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77242
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.).

Grønland 11 (Lovsagsnavn)Grønland 12 (Lovsagsnavn)politi og retsvæsen (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77236
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn).

Retspleje 35 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)retspleje og domstole (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
78124
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening).

retspleje og domstole (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77245
Delt

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening m.v.).

Retspleje 35 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)strafferet og kriminalitet (Sagsområde)
78123
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Bødestraf for besiddelse eller anvendelse af en forbudt eller opløst forenings kendetegn).

retspleje og domstole (Sagsområde)
77247
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om Udbetaling Danmark. (Målretning af befordringsrabat og godtgørelse efter en kilometersats, hjemmel til at kræve for meget modtaget godtgørelse tilbagebetalt m.v.).

Kommunalvæsen 44 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 48 (Lovsagsnavn)uddannelsesstøtte (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77256
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, partiregnskabsloven og lov om kommunernes styrelse. (Ændring af antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet, forbud mod ens listebetegnelser, valgret til Europa-Parlamentsvalg til udlandsdanskere under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, sikring af udøvelsen af herboende EU-statsborgeres valgret og valgbarhed fra bopælstidspunktet, lovfæstelse af en særlig vederlagsordning for stedfortrædere i kommunalbestyrelsen og regionsrådet m.v.).

Folkeretlige forhold 71 (Lovsagsnavn)Forfatningsforhold 2 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 12 (Lovsagsnavn)valg og folkeafstemninger (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77257
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Ghettorepræsentanter).

Kommunalvæsen 42 (Lovsagsnavn)kommuner (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77276
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 7B (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 31 (Lovsagsnavn)arbejdsløshedsforsikring og dagpenge (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77278
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.).

ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)arbejdsløshedsforsikring og dagpenge (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77273
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond. (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.).

Arbejdsforhold 37 (Lovsagsnavn)arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77269
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger).

ARBEJDSFORHOLD 28 (Lovsagsnavn)arbejdsmarkedspensioner (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77260
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven. (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.).

Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 39 (Lovsagsnavn)kommuner (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77301
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven. (Mere kvalitet i plejefamilier).

Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 11 (Lovsagsnavn)Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)social service (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77262
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse. (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).

Forsikringsvæsen 36 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 37 (Lovsagsnavn)dagtilbud (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77263
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre fordeling i daginstitutioner).

Forsikringsvæsen 36 (Lovsagsnavn)dagtilbud (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77249
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt personel).

Forsvarsvæsen A 51 (Lovsagsnavn)beredskab og civile opgaver (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77252
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af værnepligtsloven. (Fritagelse for værnepligtstjeneste for visse personer, der er blevet udskrevet til tjeneste før 2010).

Forsvarsvæsen A 58 (Lovsagsnavn)værnepligt (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77171
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021. (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.).

Finansvæsen 20 (Lovsagsnavn)finanspolitik (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77170
Stadfæstet

Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022.

Finansvæsen 20 (Lovsagsnavn)finanspolitik (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T
77169
Stadfæstet

Forslag til finanslov for finansåret 2019.

Finansvæsen 21 (Lovsagsnavn)finanspolitik (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T