Valget.dk
77802
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark).

Lovforslaget implementerer finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om bedre muligheder for at opkræve betaling for akut sygehusbehandling af personer uden bopæl i Danmark

Lovforslaget indebærer, at regionerne skal opkræve betaling fra personer, som midlertidigt opholder sig i Danmark uden at have bopæl her i landet. Det foreslås, at betalingen skal opkræves både for akut sygehusbehandling og fortsat sygehusbehandling, der ydes, når det ikke skønnes rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet. Det klare udgangspunkt skal være, at behandlingen kun i undtagelsestilfælde ydes vederlagsfrit. Dog skal ingen akut syge eller tilskadekomne patienter kunne nægtes behandling i det offentlige sundhedsvæsen med henvisning til krav om betaling.

Medmindre andet følger af EU-retten, vil lovforslaget som udgangspunkt berøre turister og andre på kortvarigt ophold i Danmark; personer på midlertidigt ophold uden bopælsregistrering; tilflyttere, som afventer bopælsregistrering i forbindelse med f.eks. familiesammenføring; og personer, som er fraflyttet Danmark, og som ikke længere er omfattet af dansk sygesikring.

Lovforslaget ændrer ikke på den ret til vederlagsfri akut sygehusbehandling, som rigsfællesskabets borgere har i dag.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft pr. 1. juli 2019, således at der opkræves betaling for behandling, som påbegyndes på et sygehus den 1. juli 2019 eller senere.

sygdomme og sygdomsbehandling (Sagsområde)Sundhedsvæsen 38 (Lovsagsnavn)

2018-11-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)
   2018-11-15
   • PDF CN801 (2018-11-15)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 15. november 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
     2018-11-15
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (15. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 15. november 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2018-11-23

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Erik Lund
     • Ordfører Pernille Schnoor
     • Ordfører Flemming Møller Mortensen
     • Ordfører Liselott Blixt
     • Ordfører Jane Heitmann
     • Ordfører Stine Brix
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Minister sundhedsministeren
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2018-12-20

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm. om definition af "bopæl" er enslydende med samme definition af bopæl f.eks. i forhold til udlændingeloven, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om, hvor lang tid man skal opholde sig i Danmark for, at man samtidig skal tilmeldes Folkeregistret, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm. om, hvor mange der i hhv. 2015, 2016 og 2017 var i de grupper som er omfattet af lovforslaget, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      Spm. om, i hvilke situationer familiesammenførte til personer med ophold efter udlændingelovens § 7, stk. 2 og 3, vil blive berørt af forslaget, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      Spm. om personer på humanitært ophold bliver berørt af forslaget, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      Spm. om beskrivelse af proceduren for tilmelding til Folkeregistret, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      Spm. om redegørelse for kriterierne for familiesammenføring, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      Spm. om konkrete eksempler på tilfælde, hvor personer kan være familiesammenført men ikke have bopælsregistrering i Danmark, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      Spm. om man kan være tilmeldt Folkeregistret uden samtidig at have en bopælsadresse, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 13

      Spm. om, hvor mange personer der aktuelt opholder sig i Danmark, som er familiesammenført, men som ikke har bopælsregistrering i Danmark, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 14

      Spm. om, hvad der tidsmæssigt menes med det i forslaget anvendte begreb "midlertidig" opholder sig i Danmark, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      Spm. om man efter forslaget opfattes som havende bopæl i Danmark, hvis man har ophold efter positivlisten eller beløbsordningen, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1 og 2, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      Spm. om redegørelse for forslagets forenelighed med Handicapkonventionen, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 17

      Spm. om redegørelse for forslagets forenelighed med EU's charter om grundlæggende rettigheder, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 18

      Spm. om redegørelse for forslagets forenelighed med Europarådets Socialpagt, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 19

      Spm. om, hvilke tredjelandsborgere, der erfaringsmæssigt vil være omfattet af forsikringsordninger, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 20

      Spm. om drøftelser af brugen af de eksisterende muligheder med Danske Regioner har fundet sted, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 21

      Spm. om, i hvilke situationer regionerne undtagelsesvist kan yde behandling vederlagsfrit, når regionen under de foreliggende omstændigheder skønner det rimeligt, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 22

      Spm. om, hvorvidt sundhedspersonale efterfølgende kan stilles til ansvar, hvis en patient afviser behandling pga. egenbetaling og som direkte følge af den manglende behandling lider skade, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 23

      Spm. om børn/unge under 18 år, som opholder sig midlertidigt i Danmark, men som har modtaget behandling for fysiske eller psykiske lidelser, vederlagsfrit kan fortsætte den påbegyndte behandling efter det fyldte 18. år, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 24

      Spm. om, hvordan det vil skulle forvaltes, hvis det vurderes, at en person ikke kan betale udgiften for akut behandling, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 25

      Spm. om der efter ministerens opfattelse er risiko for, at visse persongrupper vil undlade at søge lægehjælp som følge af forslaget, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 26

      Spm. om, hvordan britiske borgere efter 29. marts 2019 vil være stillet i forhold til vederlagsfri behandling som følge af forslaget, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 27

      Spm. om, hvorvidt danske statsborgere, der er bosat uden for EU, f.eks. i USA, og ikke svarer skat i Danmark, som holder kortvarig ferie i Danmark, vil kunne modtage vederlagsfri behandling i Danmark, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 28

      Spm. om, hvorvidt danske studerende, der efter den 29. marts 2019 flytter bopæl til London med henblik på videreuddannelse, vil kunne modtage vederlagsfri behandling i Danmark, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 29

      Spm. om ministeren vil bekræfte, at pensionerede danske statsborgere, der måtte være bosat uden for EU, og som ikke længere betaler kildeskat i Danmark, med forslaget ikke vil kunne modtage vederlagsfri behandling i Danmark under deres ferie i Danmark, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 30

      Spm. om eksempler på størrelsesorden på regninger for betaling af akutbehandling eller anden sygdomsbehandling, som en patient kan blive opkrævet, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 31

      Spm. om der med forslaget lægges op til, at det er det fulde beløb for behandling, som patienten kan blive opkrævet, eller alene dele af udgifterne forbundet med behandlingen, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 32

      Spm. om, hvordan regionerne skal forholde sig til patienter, der efterfølgende ikke ønsker at betale en regning for behandling, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 33

      Spm. om, hvad de forventede administrationsomkostninger ved forslaget er, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 34

      Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, der undtager familiesammenførte uden bopælsregistrering i Danmark fra kravet om betaling for behandling, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om redegørelse for muligheder for midlertidig ophold efter udlændingeloven, til sundhedsministeren

      2019-02-12

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 39

      L 111 - svar på spm. 39 om der i henhold til udlændingeloven stilles krav om opholdets varighed og om bopæl eller fast opholdssted for at blive familiesammenført, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 40

      L 111 - svar på spm. 40 om de danske myndigheder ikke har overblik over, hvor mange familiesammenførte personer, der er indrejst og opholder sig i Danmark, men som ikke er bopælsregistreret i CPR, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 42

      L 111 - svar på spm. 42 om oversendelse af udkast til vejledning om opkrævning af betaling, som Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet er ved at udarbejde, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 43

      L 111 - svar på spm. 43 om, hvordan sundhedspersonale skal vurdere, om en person åbenlyst ikke er i stand til at betale for behandlingen, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 44

      L 111 - svar på spm. 44 om, hvordan sundhedspersonale skal agere i forhold til en bevidstløs person, som ikke kan afgive et forudgående samtykke til akutbehandling og betaling, og om der i sådanne tilfælde vil gælde en formodningsregel, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 45

      L 111 - svar på spm. 45 om, hvordan sundhedspersonale skal agere, hvis patienten vurderes at være ude af stand til at forholde sig til spørgsmålet om betaling for akutbehandling, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 46

      L 111 - svar på spm. 46 om ministeren finder det rimeligt og forsvarligt at lade en patient foretage afvejningen mellem behovet for akutbehandling og de økonomiske konsekvenser, patienten efterfølgende kan blive mødt af, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 47

      L 111 - svar på spm. 47 om sundhedspersonalet som en del af informationen om tilbudt behandling og egenbetaling også skal oplyse det estimerede beløb for behandlingen, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 48

      L 111 - svar på spm. 48 om en patient af økonomiske årsager vil have mulighed for at tilvælge en billigere akutbehandling end ”standardbehandlingen”, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 49

      L 111 - svar på spm. 49 om en patient af økonomiske årsager kan fravælge dele af en normal akutbehandling og forberedelse, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 50

      L 111 - svar på spm. 50 om ministeren er indstillet på at lade det fremgå klart og utvetydigt af lovforslaget, at regionsrådet er ansvarligt for at færdiggøre påbegyndt behandling ud over det fyldte 18 år, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 51

      L 111 - svar på spm. 51 om det er korrekt, at danske statsborgere, f.eks. studerende, pensionister m.v., der måtte være bosat i uden for EU, fremover selv skal betale for akutbehandling, når de besøger Danmark, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 53

      L 111 - svar på spm. 53 om ministeren er indstillet på at indføre en maksimalgrænse for egenbetaling for akutbehandling eventuelt differentieret i forhold til sygdomsbehandling og behandlingstype, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 54

      L 111 - svar på spm. 54 om en patient kan begrænse sit samtykke til alene at omfatte en ukompliceret behandling og samtykke således tilbagekaldes, hvis det viser sig, at behandlingen er mere kompliceret og dermed dyrere, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 55

      L 111 - svar på spm. 55 om, hvem der skal afholde udgiften, hvis det viser sig, at en ukompliceret og økonomisk overskuelig behandling bliver kompliceret pga. lægefejl, fra sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 57

      L 111 - svar på spm. 57 om der efter ministerens opfattelse er risiko for, at visse persongrupper, der hverken er EU-borgere eller turister med rejse- eller sundhedsforsikring, vil undlade at opsøge akutbehandling som følge af lovforslaget, fra sundhedsministeren

      2019-02-19

      Sagstrin

      Fortsat politisk drøftelse

      Fortsat politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-02-15

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2019-02-14

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-03-12

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Konfirmeret

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-14

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2018-11-26

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-11-19

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm., om familiesammenførte til flygtninge typisk vil opholde sig i Danmark, mens de afventer bopælsregistrering, til sundhedsministeren

        2018-11-29

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-12-05

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        L 111 - svar på spm. 1, om familiesammenførte til flygtninge typisk vil opholde sig i Danmark, mens de afventer bopælsregistrering, fra sundhedsministeren

        2018-12-17

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-12-13

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        Spm. om ensartet praksis for betaling af behandling i de fem regioner, til sundhedsministeren

        2018-12-18

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-03

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        L 111 - svar på spm. 2 om ensartet praksis for betaling af behandling i de fem regioner, fra sundhedsministeren

        2019-01-21

        Sagsdokument

        Bilag 6

        Udkast til betænkning

        Sagsdokument

        Spørgsmål 34

        L 111 - svar på spm. 34 om teknisk bistand til ændringsforslag, der undtager familiesammenførte uden bopælsregistrering i Danmark fra kravet om betaling for behandling, fra sundhedsministeren

        2019-01-22

        Sagsdokument

        Spørgsmål 14

        L 111 - svar på spm. 14 om, hvad der tidsmæssigt menes med det i forslaget anvendte begreb "midlertidig" opholder sig i Danmark, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 15

        L 111 - svar på spm. 15 om man efter forslaget opfattes som havende bopæl i Danmark, hvis man har ophold efter positivlisten eller beløbsordningen, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1 og 2, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 16

        L 111 - svar på spm. 16 om redegørelse for forslagets forenelighed med Handicapkonventionen, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 17

        L 111 - svar på spm. 17 om redegørelse for forslagets forenelighed med EU's charter om grundlæggende rettigheder, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 18

        L 111 - svar på spm. 18 om redegørelse for forslagets forenelighed med Europarådets Socialpagt, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 21

        L 111 - svar på spm. 21 om, i hvilke situationer regionerne undtagelsesvist kan yde behandling vederlagsfrit, når regionen under de foreliggende omstændigheder skønner det rimeligt, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 22

        L 111 - svar på spm. 22 om, hvorvidt sundhedspersonale efterfølgende kan stilles til ansvar, hvis en patient afviser behandling pga. egenbetaling og som direkte følge af den manglende behandling lider skade, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 23

        L 111 - svar på spm. 23 om børn/unge under 18 år, som opholder sig midlertidigt i Danmark, men som har modtaget behandling for fysiske eller psykiske lidelser, vederlagsfrit kan fortsætte den påbegyndte behandling efter det fyldte 18. år, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 24

        L 111 - svar på spm. 24 om, hvordan det vil skulle forvaltes, hvis det vurderes, at en person ikke kan betale udgiften for akut behandling, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 25

        L 111 - svar på spm. 25 om der efter ministerens opfattelse er risiko for, at visse persongrupper vil undlade at søge lægehjælp som følge af forslaget, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 27

        L 111 - svar på spm. 27 om, hvorvidt danske statsborgere, der er bosat uden for EU, f.eks. i USA, og ikke svarer skat i Danmark, som holder kortvarig ferie i Danmark, vil kunne modtage vederlagsfri behandling i Danmark, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 29

        L 111 - svar på spm. 29 om ministeren vil bekræfte, at pensionerede danske statsborgere, der måtte være bosat uden for EU, og som ikke længere betaler kildeskat i Danmark, med forslaget ikke vil kunne modtage vederlagsfri behandling i Danmark under deres ferie i Danmark, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 26

        L 111 - svar på spm. 26 om, hvordan britiske borgere efter 29. marts 2019 vil være stillet i forhold til vederlagsfri behandling som følge af forslaget, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 28

        L 111 - svar på spm. 28 om, hvorvidt danske studerende, der efter den 29. marts 2019 flytter bopæl til London med henblik på videreuddannelse, vil kunne modtage vederlagsfri behandling i Danmark, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        L 111 - svar på spm. 5 om, hvor lang tid man skal opholde sig i Danmark for, at man samtidig skal tilmeldes Folkeregistret, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 9

        L 111 - svar på spm. 9 om beskrivelse af proceduren for tilmelding til Folkeregistret, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 12

        L 111 - svar på spm. 12 om man kan være tilmeldt Folkeregistret uden samtidig at have en bopælsadresse, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        L 111 - svar på spm. 3 om redegørelse for muligheder for midlertidig ophold efter udlændingeloven, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        L 111 - svar på spm. 4 om definition af "bopæl" er enslydende med samme definition af bopæl f.eks. i forhold til udlændingeloven, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        L 111 - svar på spm. 7 om, i hvilke situationer familiesammenførte til personer med ophold efter udlændingelovens § 7, stk. 2 og 3, vil blive berørt af forslaget, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 8

        L 111 - svar på spm. 8 om personer på humanitært ophold bliver berørt af forslaget, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 13

        L 111 - svar på spm. 13 om, hvor mange personer der aktuelt opholder sig i Danmark, som er familiesammenført, men som ikke har bopælsregistrering i Danmark, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        L 111 - svar på spm. 10 om redegørelse for kriterierne for familiesammenføring, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 19

        L 111 - svar på spm. 19 om, hvilke tredjelandsborgere, der erfaringsmæssigt vil være omfattet af forsikringsordninger, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 20

        L 111 - svar på spm. 20 om drøftelser af brugen af de eksisterende muligheder med Danske Regioner har fundet sted, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        L 111 - svar på spm. 11 om konkrete eksempler på tilfælde, hvor personer kan være familiesammenført men ikke have bopælsregistrering i Danmark, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 30

        L 111 - svar på spm. 30 om eksempler på størrelsesorden på regninger for betaling af akutbehandling eller anden sygdomsbehandling, som en patient kan blive opkrævet, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 31

        L 111 - svar på spm. 31 om der med forslaget lægges op til, at det er det fulde beløb for behandling, som patienten kan blive opkrævet, eller alene dele af udgifterne forbundet med behandlingen, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 32

        L 111 - svar på spm. 32 om, hvordan regionerne skal forholde sig til patienter, der efterfølgende ikke ønsker at betale en regning for behandling, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 33

        L 111 - svar på spm. 33 om, hvad de forventede administrationsomkostninger ved forslaget er, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        L 111 - svar på spm. 6 om, hvor mange der i hhv. 2015, 2016 og 2017 var i de grupper som er omfattet af lovforslaget, fra sundhedsministeren

        2019-01-24

        Sagsdokument

        Bilag 7

        2. udkast til betænkning

        2019-01-25

        Sagsdokument

        Spørgsmål 35

        Spm. om, hvor mange personer, der er i de grupper, som er omfattet af lovforslaget, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 36

        Spm. om det er korrekt, at en person, som er familiesammenført med en udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2 eller stk. 3, er omfattet af lovforslaget som fremsat og dermed i udgangspunkt skal betale for behandling, indtil den pågældende bliver folkeregistreret i CPR-registret, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 37

        Spm. om det er korrekt, at det med lovforslaget ikke er hensigten at ændre på rettigheder for asylansøgere, udlændinge uden lovligt ophold og personer på humanitært ophold, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 38

        Spm. om, i hvilke tilfælde, der dispenseres fra hovedreglen om, at der ved indrejse af børn kræves underskrift fra begge forældre for at opnå registrering i CPR-registret, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 39

        Spm. om der i henhold til udlændingeloven stilles krav om opholdets varighed og om bopæl eller fast opholdssted for at blive familiesammenført, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 40

        Spm. om de danske myndigheder ikke har overblik over, hvor mange familiesammenførte personer, der er indrejst og opholder sig i Danmark, men som ikke er bopælsregistreret i CPR, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 41

        Spm. om, hvor ofte regionerne har indkrævet betaling for akutbehandling hos patienten eller dennes forsikringsselskab, og hvor ofte opkrævning er udeladt, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 42

        Spm. om oversendelse af udkast til vejledning om opkrævning af betaling, som Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet er ved at udarbejde, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 43

        Spm. om, hvordan sundhedspersonale skal vurdere, om en person åbenlyst ikke er i stand til at betale for behandlingen, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 44

        Spm. om, hvordan sundhedspersonale skal agere i forhold til en bevidstløs person, som ikke kan afgive et forudgående samtykke til akutbehandling og betaling, og om der i sådanne tilfælde vil gælde en formodningsregel, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 45

        Spm. om, hvordan sundhedspersonale skal agere, hvis patienten vurderes at være ude af stand til at forholde sig til spørgsmålet om betaling for akutbehandling, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 46

        Spm. om ministeren finder det rimeligt og forsvarligt at lade en patient foretage afvejningen mellem behovet for akutbehandling og de økonomiske konsekvenser, patienten efterfølgende kan blive mødt af, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 47

        Spm. om sundhedspersonalet som en del af informationen om tilbudt behandling og egenbetaling også skal oplyse det estimerede beløb for behandlingen, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 48

        Spm. om en patient af økonomiske årsager vil have mulighed for at tilvælge en billigere akutbehandling end ”standardbehandlingen”, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 49

        Spm. om en patient af økonomiske årsager kan fravælge dele af en normal akutbehandling og forberedelse, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 50

        Spm. om ministeren er indstillet på at lade det fremgå klart og utvetydigt af lovforslaget, at regionsrådet er ansvarligt for at færdiggøre påbegyndt behandling ud over det fyldte 18 år, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 51

        Spm. om det er korrekt, at danske statsborgere, f.eks. studerende, pensionister m.v., der måtte være bosat i uden for EU, fremover selv skal betale for akutbehandling, når de besøger Danmark, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 52

        Spm. om, hvad de store prisforskelle på over 70.000 kr. på visse operationer mere konkret dækker over, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 53

        Spm. om ministeren er indstillet på at indføre en maksimalgrænse for egenbetaling for akutbehandling eventuelt differentieret i forhold til sygdomsbehandling og behandlingstype, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 54

        Spm. om en patient kan begrænse sit samtykke til alene at omfatte en ukompliceret behandling og samtykke således tilbagekaldes, hvis det viser sig, at behandlingen er mere kompliceret og dermed dyrere, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 55

        Spm. om, hvem der skal afholde udgiften, hvis det viser sig, at en ukompliceret og økonomisk overskuelig behandling bliver kompliceret pga. lægefejl, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 56

        Spm. om regionerne selv skal afholde merudgifterne til administrationsomkostninger som følge af forslaget, til sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 57

        Spm. om der efter ministerens opfattelse er risiko for, at visse persongrupper, der hverken er EU-borgere eller turister med rejse- eller sundhedsforsikring, vil undlade at opsøge akutbehandling som følge af lovforslaget, til sundhedsministeren

        2019-02-01

        Sagsdokument

        Bilag 8

        3. udkast til betænkning

        2019-02-04

        Sagsdokument

        Spørgsmål 58

        Spm. om regeringen støtter de i betænkningsudkastet stillede ændringsforslag om, at tilflyttere uden bopælsregistrering i CPR undtages fra betalingskravet, til sundhedsministeren

        2019-02-11

        Sagsdokument

        Spørgsmål 35

        L 111 - svar på spm. 35 om, hvor mange personer, der er i de grupper, som er omfattet af lovforslaget, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 36

        L 111 - svar på spm. 36 om det er korrekt, at en person, som er familiesammenført med en udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2 eller stk. 3, er omfattet af lovforslaget som fremsat og dermed i udgangspunkt skal betale for behandling, indtil den pågældende bliver folkeregistreret i CPR-registret, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 37

        L 111 - svar på spm. 37 om det er korrekt, at det med lovforslaget ikke er hensigten at ændre på rettigheder for asylansøgere, udlændinge uden lovligt ophold og personer på humanitært ophold, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 38

        L 111 - svar på spm. 38 om, i hvilke tilfælde, der dispenseres fra hovedreglen om, at der ved indrejse af børn kræves underskrift fra begge forældre for at opnå registrering i CPR-registret, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 41

        L 111 - svar på spm. 41 om, hvor ofte regionerne har indkrævet betaling for akutbehandling hos patienten eller dennes forsikringsselskab, og hvor ofte opkrævning er udeladt, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 52

        L 111 - svar på spm. 52 om, hvad de store prisforskelle på over 70.000 kr. på visse operationer mere konkret dækker over, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 56

        L 111 - svar på spm. 56 om regionerne selv skal afholde merudgifterne til administrationsomkostninger som følge af forslaget, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 58

        L 111 - svar på spm. 58 om regeringen støtter de i betænkningsudkastet stillede ændringsforslag om, at tilflyttere uden bopælsregistrering i CPR undtages fra betalingskravet, fra sundhedsministeren

        Sagsdokument

        Bilag 9

        Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-02-18

        Sagsdokument

        Bilag 10

        4. udkast til betænkning