Valget.dk
78243
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om fjernelse af tatovering med laser.

Der er ingen regulering på området for fjernelse af tatovering med laser, og der findes på nuværende tidspunkt ingen metoder til at fjerne tatoveringer, som er uden helbredsmæssige risici.

Med lovforslaget fastsættes der af hensyn til forbrugernes sikkerhed krav til virksomheder, der udfører fjernelse af tatoveringer med laser.

Det foreslås, at virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal sikre, at der går minimum 6 uger mellem hver laserbehandling. Der skal desuden anvendes laser, der opfylder visse krav til mærkning, sikkerhed og ydeevne i overensstemmelse med en ny forordning om medicinsk udstyr, der træder i kraft den 26. maj 2020. Endelig skal virksomhederne kunne dokumentere opfyldelsen af disse krav.

Med forslaget får Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at udstede forbud mod at udføre fjernelse af tatoveringer med laser i en kortere eller længere periode på op til 1 år, og forbud vil skulle offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Desuden vil manglende overholdelse af forbuddet eller andre krav, der stilles til virksomhederne, kunne medføre politianmeldelse.

Loven træder i kraft den 1. juli 2019 med undtagelse af de dele, der knytter sig til en ny forordning om medicinsk udstyr, der træder i kraft den 26. maj 2020. For virksomheder, der anvender laserudstyr anskaffet før 26. maj 2020, foreslås en indfasningsperiode på 10 år frem til 1. juli 2030.

sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Sagsområde)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)

2018-12-13

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (13. december 2018)
   2018-12-13
   • PDF CN842 (2018-12-13)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 13. december 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
     2018-12-13
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (13. december 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 13. december 2018 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

     2019-01-10

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Erik Lund
     • Ordfører Flemming Møller Mortensen
     • Ordfører Liselott Blixt
     • Ordfører Jane Heitmann
     • Ordfører May-Britt Kattrup
     • Ordfører Pernille Schnoor
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Minister sundhedsministeren
     • Ordfører Christian Juhl
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2019-01-25

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Henvendelse af 22/1-19 fra Dansk Dermatologisk Selskab

      Sagsdokument

      Spørgsmål 38

      Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/1-19 fra Dansk Dermatologisk Selskab, til sundhedsministeren

      2019-02-07

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-02-19

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2019-02-21

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2019-02-26

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Planlægges til betænkn.afg.

      2019-02-20

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2019-01-14

      Sagsdokument

      Bilag 2

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-16

      Sagsdokument

      Bilag 3

      Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-18

      Sagsdokument

      Bilag 4

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2019-01-23

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      Spm. om, hvorfor der ikke med forslaget stilles yderligere pligter end de beskedne krav, der er anført i kap. 2, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      Spm. om oversendelse af udkast til bekendtgørelse om regulering af andre metoder end laser, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 14

      Spm. om, hvordan kravene til udstyr anvendt på medicinsk indikation adskiller sig fra forslagets krav, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 19

      Spm. om, hvorfor regeringen ikke har valgt at stille krav til indretning af lokaler, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 21

      Spm. om, hvorfor regeringen ikke lægger op til, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre et overordnet tilsyn med virksomhedernes udøvelse af fjernelse af tatovering med laser og ikke foretage udgående tilsyn, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 23

      Spm. om, hvorfor regeringen ikke lægger op til, at forslaget indeholder en klageordning for forbrugerne, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 26

      Spm. om, hvilke omstændigheder der forventes at kunne begrunde en fristforlængelse i forhold til at udlevere dokumentation inden for ”rimelig tid” svarende til ca. 14 dage, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 28

      Spm. om, hvorfor regeringen har valgt, at udstedt forbud mod at udføre fjernelse af tatoveringer med laser maksimalt skal være gældende i op til 1 år, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 32

      Spm. om konkrete eksempler på, at en forbrugerskade kan begrunde, at der kan nedlægges forbud mod at udføre fjernelse af tatovering med laser allerede ved første overtrædelse af reglerne, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm., om ministeren er indstillet på at forkorte den foreslåede indfasningsperiode til den 1. juli 2025 frem for den 1. juli 2030, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm., om ministeren deler den opfattelse, at det forhold, at det foreslås, at § 3 og § 5, stk. 2, først skal træde i kraft den 26. maj 2020, kan tilskynde virksomheder til at anskaffe laserudstyr inden den 26. maj 2020 og dermed sikre sig en 10-årig overgangsperiode, før virksomheden skal iagttage de foreslåede skærpede regler, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      Spm., om ministeren deler den opfattelse, at lovforslaget som fremsat i stor udstrækning tilgodeser virksomhedernes hensyn på bekostning af forbrugernes sikkerhed og helbredsmæssige risici, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      Spm. om forklaring på, at priserne på laserudstyr til fjernelse af tatoveringer kan være mellem 500.000 og 2 mio. kr., til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      Spm., om det er blevet overvejet, at overgangsperioden skal være proportionel med prisen på indkøb af nyt laserudstyr, således at den reelle afskrivningsperiode modsvares af en trappevis indfasning af reglerne afhængigt af prisen på udstyret/afskrivningsperioden, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      Spm. om, hvor mange af de estimerede 40-60 behandlingssteder som forventes at skulle indkøbe nyt laserudstyr, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      Spm., om minimumsintervallet på 6 uger mellem hver laserbehandling er foreslået ud fra en balance mellem den risiko, der er forbundet med fjernelse af tatovering med laser, og de byrder, der pålægges branchen ved regulering, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      Spm. om, hvad der ud fra en ren sundhedsfaglig vurdering burde være minimumsinterval mellem laserbehandlinger for at minimere helbredsrisici, skader m.v., til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      Spm., om der er mulighed for at dispensere fra tidsintervallet på 6 uger mellem laserbehandlinger, hvis det i det konkrete tilfælde måtte vise sig, at huden heler hurtigere end forventet og der i øvrigt ikke er helbredsmæssige risici forbundet med en tidligere behandling, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 13

      Spm., om ministeren deler den bekymring, at virksomheder som konsekvens af dette forslag fremover vil tilbyde fjernelse af tatovering med andre metoder end laser, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      Spm. om, hvorfor regeringen ikke finder det nødvendigt at stille krav om uddannelse og kvalifikationer til personale, der betjener laserudstyr og udfører laserbehandlinger, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      Spm. om, hvor mange virksomheder i Danmark der i dag tilbyder fjernelse af tatovering med laser, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 17

      Spm., om ministeren er indstillet på at ændre forslaget, så det fremgår direkte af forslaget, at der er krav om informeret samtykke, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 18

      Spm., om virksomheder, der tilbyder fjernelse af tatovering med laser, skal være registreret, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 20

      Spm. om, hvilke skader fjernelse af tatovering med laser, syre, IPL-behandling og andre metoder kan medføre, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 22

      Spm., om ministeren er indstillet på at ændre forslaget, så Styrelsen for Patientsikkerhed bliver tilsynsmyndighed og kan foretage udgående tilsyn med virksomhedernes udøvelse af fjernelse af tatovering med laser, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 24

      Spm., om ministeren har gjort sig overvejelser om, hvor mange sager vedr. validitet af dokumentation der forventes at blive overdraget til politiet med henblik på nærmere efterforskning og eventuel tiltalerejsning, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 25

      Spm., om ministeren er indstillet på at ændre forslaget, så Styrelsen for Patientsikkerhed får mulighed for at foretage en efterprøvning af validiteten af den fra virksomheden indhentede dokumentation, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 27

      Spm. om uddybning af ministeriets vurdering af, at de foreslåede regler for offentliggørelsesordningen ikke strider mod databeskyttelsesforordningen, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 29

      Spm. om uddybning af mulighederne for at søge erstatning for skader påført som led i behandling, såfremt dette er udført af ikkeautoriserede sundhedspersoner, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 30

      Spm., om virksomhederne skal iagttage regler for registrering, opbevaring m.v. af personfølsomme oplysninger, når virksomheden fører dokumentation over intervaller mellem kundernes behandling, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 31

      Spm. om, hvad der skal til, for at styrelsen vil anerkende, at en virksomhed, der udfører fjernelse af tatovering med laser, har godtgjort over for styrelsen, at den fremadrettet vil leve op til kravene i forslagets kapitel 2, og dermed ophæver det udstedte forbud, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 33

      Spm., om ministeren er indstillet på at indføre mulighed for permanent frakendelse af retten til at fjerne tatovering med laser, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 34

      Spm., om det er virksomheden og/eller den pågældende behandler, der med forslaget kan straffes med bøde, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 35

      Spm., om det fremsatte forslag efter ministerens opfattelse lever op til statsministerens udsagn i oktober 2018 om, at der fastsættes krav til udøvelse af fjernelse af tatovering med laser, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 36

      Spm., om ministeren er indstillet på at gennemføre en evaluering af forslaget, som kan præsenteres for udvalget 2-3 år efter lovens vedtagelse, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 37

      Spm., om der er andre EU-lande, der har indført tilsvarende lovgivning om fjernelse af tatovering med laser, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm., om der er fortilfælde, hvor man på sundhedsområdet har givet erhvervslivet en indfasningsperiode på 10 år til at indrette sig på loven, som har til formål at varetage forbrugernes sikkerhed og mindske forbrugernes helbredsmæssige risici, til sundhedsministeren

      2019-01-30

      Sagsdokument

      Spørgsmål 39

      Spm. om kommentar til Dansk Dermatologisk Selskabs vurdering af, at danske dermatologer både har kapaciteten og evnerne til at fjerne tatoveringer, til sundhedsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget