Valget.dk
78454
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).

Lovforslaget er en implementereting af de dele af finanslovsaftalen mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti på udlændingeområdet. Aftalen blev indgået den 30. november 2018. Lovforslaget indeholder ændringer i en række love herunder særligt udlændingeloven, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og den kommunale og regionale valglov mm. I udlændingeloven ændres ordlyden i § 7 og § 8, så det fremgår, at opholdstilladelserne gives med henblik på midlertidigt ophold. Samtidig understreges, at hovedreglen ift. flygtninges og familiesammenførtes opholdstilladelse skal være, at en opholdstilladelse inddrages eller undlades forlænget, når det er muligt, med mindre det er i direkte modstrid med Danmarks internationale forpligtelser. Ministeren får endvidere mulighed for at indføre et loft over familiesammenføring, hvis kapaciteten hos udlændingemyndigheder og absorptionsevnen i kommunerne er under pres. Lovforslaget indeholder endvidere en skærpelse af reglerne og straffen for at overtræde opholds- og meldepligt for personer, der er til fare for statens sikkerhed, fremmedkrigere eller afviste udlændinge, der har begået kriminalitet. Et element i stramningen er muligheden for at indføre melde- opholdspligt på f.eks. øen Lindholm. Et andet element i forslaget er en øget straf for brud på et indrejseforbud. Straffen udløses også ved førstegangsovertrædelser. Derudover omdøbes Integrationsprogram og Integrationsydelse til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og til overgangsydelse. Samtidig reduceres satserne, og refusionen for hjælp i særlige tilfælde omlægges. Kommunernes pligt til at anvise en bolig ændres til en pligt til at anvise et midlertidig opholdssted. Det betyder, at det hidtidige retskrav på en permanent bolig til flygtninge ophæves. Lovforslaget indeholder en styrkelse af mulighederne for og en øget rådgivning om repatriering. Personkredsen med adgang til repatrieringsydelse udvides. F.eks. får personer med dobbelt statsborgerskab adgang til repatriering. Endelig ændres den kommunale og regionale valglov, så man skal ophold i Danmark 4 år forud for kommunale og regionale valg for at opnå valgret og valgbarhed mod 3 år i dag. Lovforslaget træder i kraft den 1. marts 2019. Dele af lovforslaget træder dog i kraft på forskellige tidspunkter over de næste to år.

flygtninge og asylansøgere (Sagsområde)ARBEJDSFORHOLD 7A (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 35 (Lovsagsnavn)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)Undervisningsvæsen 57 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 12 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2019-01-15

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (15. januar 2019)

   Sagsdokument

   Fremsat den 15. januar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

   2019-01-24

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Mattias Tesfaye
   • Ordfører Martin Henriksen
   • Ordfører Mads Fuglede
   • Ordfører Joachim B. Olsen
   • Ordfører Carolina Magdalene Maier
   • Ordfører Sofie Carsten Nielsen
   • Ordfører Holger K. Nielsen
   • Minister udlændinge- og integrationsministeren
   • Ordfører Pelle Dragsted
   • Sagsdokument

    Bilag 7

    Supplerende høringsoversigt, fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

    Sagsdokument

    Spørgsmål 5

    MFU spm., om konsekvensen af regeringens paradigmeskifte kan blive, at tusinder af sosu’er risikerer at blive smidt ud af Danmark, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 6

    MFU spm., om det er på linje med intentionen med paradigmeskiftet, hvis det får konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget for sosu'er og dermed for velfærden, til udlændinge- og integrationsministeren

    Dagsordenspunkt

    Møde i salen

    1. behandling

    2019-01-29

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Bilag 9

    Tidsplan for behandling af lovforslaget

    Sagsdokument

    Spørgsmål 7

    Spm. om, hvilke ændringer lovforslaget vil medføre for flygtninge som følge af det nye fokus på midlertidighed, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 8

    Spm. om, hvorfor en afgørelse om at udskyde en anerkendt ret til familiesammenføring med henvisning til den nye bestemmelse i § 37 l. ikke skal betragtes som en forvaltningsretlig afgørelse, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 9

    Spm., om lovforslagets bestemmelse om at angive et ”bestemt indkvarteringssted” kan anvendes til at fordele de pågældende personer på flere indkvarteringssteder, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 10

    Spm. om, at forslaget om at se bort fra tilknytning reelt betyder, at der bliver fokus på at udvise velintegrerede flygtninge, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 11

    Spm. om, hvor mange yderligere inddragelser eller nægtede forlængelser ministeren forventer på baggrund af lovforslaget, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 12

    Spm. om, hvor mange inddragelser der skal til, før ministeren betragter ændringerne som en succes, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 14

    Spm. om, hvorfor det er vigtigt at ændre ordvalget fra "integration" til "hjemrejse" i forhold til integrationsprogram og integrationsydelse, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 13

    Spm., om ministeren er villig til at indføre yderligere stramninger, hvis lovforslaget ikke fører flere inddragelser af opholdstilladelser med sig, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 15

    Spm., om lovforslaget understøtter integration, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 16

    Spm. om, hvor mange flygtninge der har en midlertidig opholdstilladelse, og som arbejder i plejesektoren, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 17

    Spm. om, at mange af høringssvarene fremhæver, at lovforslaget vil være en hæmsko for integrationen, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 18

    Spm., om Danmark er afhængig af en arbejdsstyrke, der kommer fra andre lande, for at holde gang i både det offentlige og private arbejdsmarked, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 19

    Spm. om, at fjernelsen af integration som formål med loven er udtryk for, at integrationen ikke er vigtig for selvforsørgelsen for flygtninge og familiesammenførte, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 21

    Spm. om, hvor hurtigt man skal udrejse, hvis man får sin opholdstilladelse inddraget eller nægtet forlænget, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 22

    Spm., om der er et juridisk tomrum omkring praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 23

    Spm., om ønsket er en forvaltningspraksis, hvor man med vilje træffer afgørelser, hvor der ikke findes praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 24

    Spm., om ministeren vil oversende det dynamiske notat til udvalget, der skal vejlede udlændingemyndighederne om praksis ift. Danmarks internationale forpligtelser ifm. afgørelse om vægtning af tilknytning m.m., til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 25

    Spm. om, hvad ændringerne i inddragelse af opholdstilladelse konkret betyder i forhold til børns tilknytning til Danmark, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 26

    Spm., om der i dag er tilstrækkelig praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at vejlede udlændingemyndighederne om inddragelse af opholdstilladelser, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 27

    Spm., om hensynet til de internationale forpligtelser i mange tilfælde vil gøre, at der skal foretages en individuel vurdering af de konkrete sager, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 28

    Spm., om der også i dag foretages et skøn i forhold til Danmarks internationale forpligtelser, når der træffes afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 29

    Spm., om høringssvarene primært er udtryk for et andet politisk udgangspunkt og ikke er fagligt begrundede, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 20

    Spm., om der er tilstrækkelig med danske statsborgere til at løfte de forskellige opgaver på arbejdsmarkedet, som i dag varetages af en arbejdsstyrke af bl.a. borgere med ikkevestlig baggrund, til udlændinge- og integrationsministeren

    2019-02-01

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Spørgsmål 35

    L 140 - svar på spm. 35 om, hvordan en midlertidig opholdstilladelse adskiller fra en opholdstilladelse, der gives for 2 år, som tilfældet er i dag, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 3

    L 140 - svar på spm. 3, om syv personers lovovertrædelser er et så alvorligt kriminalitetsproblem, at det nødvendiggør den omtalte regelændring, jf. UUI alm. del - svar på spm. 274, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 7

    L 140 - svar på spm. 7 om, hvilke ændringer lovforslaget vil medføre for flygtninge som følge af det nye fokus på midlertidighed, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 9

    L 140 - svar på spm. 9, om lovforslagets bestemmelse om at angive et ”bestemt indkvarteringssted” kan anvendes til at fordele de pågældende personer på flere indkvarteringssteder, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 10

    L 140 - svar på spm. 10 om, at forslaget om at se bort fra tilknytning reelt betyder, at der bliver fokus på at udvise velintegrerede flygtninge, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 11

    L 140 - svar på spm. 11 om, hvor mange yderligere inddragelser eller nægtede forlængelser ministeren forventer på baggrund af lovforslaget, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 12

    L 140 - svar på spm. 12 om, hvor mange inddragelser der skal til, før ministeren betragter ændringerne som en succes, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 36

    L 140 - svar på spm. 36 om der er en materiel ændring i rettigheder ved at anvende ordet midlertidighed om opholdstilladelse, eller om det alene er et symbolsk signal, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 13

    L 140 - svar på spm. 13, om ministeren er villig til at indføre yderligere stramninger, hvis lovforslaget ikke fører flere inddragelser af opholdstilladelser med sig, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 31

    L 140 - svar på spm. 31, om ophøret af hensynet til tilknytning i loven og ønsket om at anvende praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke vil føre til væsentligt flere inddragelser og nægtelser af forlængelser af opholdstilladelser, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 33

    L 140 - svar på spm. 33 om, hvorfor det er nødvendigt at haste lovgivningen igennem, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 14

    L 140 - svar på spm. 14 om, hvorfor det er vigtigt at ændre ordvalget fra "integration" til "hjemrejse" i forhold til integrationsprogram og integrationsydelse, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 19

    L 140 - svar på spm. 19 om, at fjernelsen af integration som formål med loven er udtryk for, at integrationen ikke er vigtig for selvforsørgelsen for flygtninge og familiesammenførte, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 22

    L 140 - svar på spm. 22, om der er et juridisk tomrum omkring praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 23

    L 140 - svar på spm. 23, om ønsket er at få en forvaltningspraksis, hvor man med vilje træffer afgørelser, hvor der ikke findes praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 25

    L 140 - svar på spm. 25 om, hvad ændringerne i inddragelse af opholdstilladelse konkret betyder i forhold til børns tilknytning til Danmark, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 26

    L 140 - svar på spm. 26, om der i dag er tilstrækkelig praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at vejlede udlændingemyndighederne om inddragelse af opholdstilladelser, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 15

    L 140 - svar på spm. 15, om lovforslaget understøtter integration, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 16

    L 140 - svar på spm. 16 om, hvor mange flygtninge der har en midlertidig opholdstilladelse, og som arbejder i plejesektoren, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 17

    L 140 - svar på spm. 17 om, at mange af høringssvarene fremhæver, at lovforslaget vil være en hæmsko for integrationen, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 18

    L 140 - svar på spm. 18 om, at Danmark er afhængig af en arbejdsstyrke, der kommer fra andre lande, for at holde gang i både det offentlige og private arbejdsmarked, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 20

    L 140 - svar på spm. 20, om der er tilstrækkelig med danske statsborgere til at løfte de forskellige opgaver på arbejdsmarkedet, som i dag varetages af en arbejdsstyrke af bl.a. borgere med ikkevestlig baggrund, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 21

    L 140 - svar på spm. 21 om, hvor hurtigt man skal udrejse, hvis man får sin opholdstilladelse inddraget eller nægtet forlænget, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 32

    L 140 - svar på spm. 32 om, at dette lovforslag trækker væk fra integration og i retning af hjemsendelse, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 30

    L 140 - svar på spm. 30 om, at det bliver vanskeligere at integrere flygtninge i arbejdsmarkedet, når man ikke tager hensyn til flygtninges tilknytning, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 8

    L 140 - svar på spm. 8 om, hvorfor en afgørelse om at udskyde en anerkendt ret til familiesammenføring med henvisning til den nye bestemmelse i § 37 l. ikke skal betragtes som en forvaltningsretlig afgørelse, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 34

    L 140 - svar på spm. 34, om ministeren har tænkt sig at stille ændringsforslag til lovforslaget med udgangspunkt i de indkomne høringssvar, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 27

    L 140 - svar på spm. 27, om hensynet til de internationale forpligtelser i mange tilfælde vil gøre, at der skal foretages en individuel vurdering af de konkrete sager, fra udlændinge- og integrationsministeren

    2019-02-05

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    2019-02-04

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Bilag 14

    Ændringsforslag, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Bilag 15

    Henvendelse af 4/2-19 fra Dansk Socialrådgiverforening

    Sagsdokument

    Spørgsmål 38

    Spm. om kommentar til henvendelse af 4/2-19, fra Dansk Socialrådgiverforening, til udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Bilag 16

    Udkast til betænkning

    Sagsdokument

    Spørgsmål 28

    L 140 - svar på spm. 28, om der også i dag foretages et skøn i forhold til Danmarks internationale forpligtelser, når der træffes afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 29

    L 140 - svar på spm. 29, om høringssvarene primært er udtryk for et andet politisk udgangspunkt og ikke er fagligt begrundede, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 2

    L 140 - svar på spm. 2 om, hvordan man er nået frem til den nævnte afgrænsning af begrebet ”omkring”, for meningen med den betragtelige forskel på de to landområder, og for baggrunden for, at man i det hele taget har foretaget en geografisk afgrænsning af det område, hvor visse lovovertrædelser medfører indkvartering på Udrejsecenter Lindholm, fra udlændinge- og integrationsministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 37

    L 140 - svar på spm. 37 om at kommentere henvendelsen af 30/1-19 fra Amnesty International, fra udlændinge- og integrationsministeren

    2019-02-19

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Sagstrin

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

     Endelig

     Dokumenter

     • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. februar 2019
      2019-02-19
     • Afstemning

      Afstemning 251 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 55 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 28 (S).

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Afstemning

      Afstemning 252 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 53 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 28 (S).

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Afstemning

      Afstemning 253 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 81 (S, DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Afstemning

      Afstemning 254 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 80 (S, DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Afstemning

      Afstemning 255 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 79 (S, DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Afstemning

      Afstemning 256 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 51 (S, EL, ALT, RV og SF), imod stemte 53 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Afstemning

      Afstemning 257 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 52 (S, EL, ALT, RV og SF), imod stemte 55 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Afstemning

      Afstemning 258 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

      Forslaget blev forkastet. For stemte 52 (S, EL, ALT, RV og SF), imod stemte 54 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

      S
      DF
      V
      Ø
      LA
      EL
      RV
      SF
      KF
      IA
      JF
      NQ
      T
      Sagsdokument

      Bilag 21

      Henvendelse af 13/2-19 fra SOS mod Racisme vedr. L 140

      Sagsdokument

      Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. februar 2019

      2019-02-21

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Behandlet/Vedtaget

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslag som vedtaget

       Lovforslag som vedtaget

       Endelig

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Dokumenter

        • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019
         2019-02-21
        • Afstemning

         Afstemning 266 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

         Forslaget blev vedtaget. For stemte 76 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.

         S
         DF
         V
         Ø
         LA
         EL
         RV
         SF
         KF
         IA
         JF
         NQ
         T
         Sagsdokument

         Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019

         Dagsordenspunkt

         Møde i salen

         3. behandling

         2019-02-15

         Sagstrin

         Ændringsforslag nr. 19-44 af 15.02.2019 uden for betænkningen af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

         Ændringsforslag nr. 19-44 af 15.02.2019 uden for betænkningen af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)

         Endelig

         Dokumenter

         • Ændringsforslag nr. 19-44 af udlændinge- og integrationsministeren stillet den 15.02.2019 uden for betænkningen
          2019-02-15
          • PDF AX22807 (2019-02-15)
         • Sagsdokument

          Ændringsforslag nr. 19-44 af udlændinge- og integrationsministeren stillet den 15.02.2019 uden for betænkningen

          Sagsdokument

          Bilag 20

          Ændringsforslag nr. 19-44 til 2. behandling stillet den 15. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren

          2019-01-18

          Sagsdokument

          Bilag 1

          Høringssvar fra udlændinge- og integrationsministeren

          2019-01-21

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Udkast til tidsplan for behandling af lovforslaget

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Supplerende høringssvar, fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

          2019-01-22

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Kommenteret høringsoversigt, fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

          2019-01-28

          Sagsdokument

          Bilag 8

          Supplerende kommenteret høringsoversigt (II), fra udlændinge- og integrationsministeren

          2019-01-30

          Sagsdokument

          Bilag 10

          Høringssvar modtaget efter fristen, fra udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 35

          Spm. om, hvordan en midlertidig opholdstilladelse adskiller fra en opholdstilladelse, der gives for 2 år, som tilfældet er i dag, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Bilag 11

          Henvendelse af 30/1-19 fra Amnesty International om høringsnotat

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          L 140 - svar på spm. 4, om tilskuddet til uddannelse opretholdes til personer med ophold efter hhv. §7. stk. 1, 2 i udlændingeloven, fra udlændinge og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 5

          L 140 - svar på MFU spm. 5, om konsekvensen af regeringens paradigmeskifte kan blive, at tusinder af sosu'er risikerer at blive smidt ud af Danmark, fra udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 6

          L 140 - svar på MFU spm. 6, om det er på linje med intentionen med paradigmeskiftet, hvis det får konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget for sosu'er og dermed for velfærden, fra udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 31

          Spm., om, at ophøret af hensynet til tilknytning i loven og ønsket om at anvende praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke vil føre til væsentligt flere inddragelser og nægtelser af forlængelser af opholdstilladelser, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 32

          Spm. om, at dette lovforslag trækker væk fra integration og i retning af hjemsendelse, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 33

          Spm. om, hvorfor det er nødvendigt at haste lovgivningen igennem, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 34

          Spm., om ministeren har tænkt sig at stille ændringsforslag til lovforslaget med udgangspunkt i de indkomne høringssvar, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 36

          Spm., om der er en materiel ændring i rettigheder ved at anvende ordet midlertidighed om opholdstilladelse, eller om det alene er et symbolsk signal, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 37

          Spm. om at kommentere henvendelsen af 30/1-19 fra Amnesty International, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 30

          Spm., om, at det bliver vanskeligere at integrere flygtninge i arbejdsmarkedet, når man ikke tager hensyn til flygtninges tilknytning, til udlændinge- og integrationsministeren

          2019-01-31

          Sagsdokument

          Bilag 12

          Private ændringsforslag til L 140

          Sagsdokument

          Bilag 13

          Supplerende kommenteret høringsoversigt (III), fra udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 24

          L 140 - svar på spm. 24, om ministeren vil oversende det dynamiske notat til udvalget, der skal vejlede udlændingemyndighederne om praksis ift. Danmarks internationale forpligtelser ifm. afgørelse om vægtning af tilknytning m.m., fra udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 140 - svar på spm. 1 om, hvor stor en del af flygtningegruppen ministeren forventer ikke vil være omfattet af de boligsociale kriterier, fra udlændinge- og integrationsministeren

          2019-01-23

          Sagsdokument

          Bilag 5

          Supplerende høringssvar, fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

          Sagsdokument

          Bilag 6

          Høringssvar vedr. fremmedkrigere fra lovforslag om orienteringspligt m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 2

          Spm. om, hvordan man er nået frem til den nævnte afgrænsning af begrebet ”omkring”, for meningen med den betragtelige forskel på de to landområder, og for baggrunden for, at man i det hele taget har foretaget en geografisk afgrænsning af det område, hvor visse lovovertrædelser medfører indkvartering på Udrejsecenter Lindholm, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 4

          Spm., om tilskuddet til uddannelse opretholdes til personer med ophold efter hhv. §7. stk. 1, 2 i udlændingeloven, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 3

          Spm. om, at syv personers lovovertrædelser er et så alvorligt kriminalitetsproblem, at det nødvendiggør den omtalte regelændring, jf. UUI alm. del - svar på spm. 274, til udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          Spm. om, hvor stor en del af flygtningegruppen der ikke vil være omfattet af de boligsociale kriterier, til udlændinge- og integrationsministeren

          2019-02-07

          Sagsdokument

          Spørgsmål 38

          L 140 - svar på spm. 38 om kommentar til henvendelse af 4/2-19, fra Dansk Socialrådgiverforening, fra udlændinge- og integrationsministeren

          2019-02-08

          Sagsdokument

          Bilag 17

          Tilbagetagelse af ændringsforslag, fra udlændinge- og integrationsministeren

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 5. februar 2019

          Sagsdokument

          Bilag 18

          Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 5. februar 2019

          2019-02-13

          Sagsdokument

          Bilag 19

          Ændringsforslag til 2. behandling, fra udlændinge- og integrationsministeren