Valget.dk
78571
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer, indførelse af øfradrag i yderkommuner og på visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).

Med lovforslaget forslås det, at

- permanentgøre det forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner og samtidig udvide ordningen med de ti danske småøer, Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø, sådan at alle 27 ikkebrofaste småøer i Sammenslutningen af Danske småøer omfattes,

- indføre et nyt fradrag på ca. 200 kr. pr. overnatning til pendlere, som bor på en ikkebrofast ø i de 25 udpegede yderkommuner eller på en af de ovenstående ti småøer, og som ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte på grund af afstanden mellem arbejde og bopæl, og

- indføre et særligt standardfradrag for broafgiften på Fjordforbindelsen Frederikssund (Kronprinsesse Marys Bro), når denne passeres som led i den normale transportvej mellem sædvanlig bopæl og arbejde - i lighed med de nuværende standardfradrag for pendleres passage af de øvrige betalingsbroforbindelser over Storebælt og Øresund.

Desuden foreslås det, at nedsætte bundskatten med 0,03 procentpoint for at kompensere for forhøjelse af kommuneskatten og manglende udnyttelse af den pulje, der var afsat til kommunale skattelempelser.

Endelig foreslås det præciseret, at personer, der er kronisk syge og invalider, som fratrækker det særlige fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 D, også kan foretage fradrag for bropassage efter ligningslovens § 9 C, stk. 9.

Lovforslaget udmønter dele af Aftale om finansloven for 2019 indgået den 30. november 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Skatter og afgifter 78 (Lovsagsnavn)personskatter (Sagsområde)Skatter og afgifter 5 (Lovsagsnavn)

2019-01-30

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (30. januar 2019)
   2019-01-30
   • PDF AN13703 (2019-01-30)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (30. januar 2019)

    Sagsdokument

    Fremsat den 30. januar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

    2019-02-07

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Julius Graakjær Grantzau
    • Ordfører Lea Wermelin
    • Ordfører Dennis Flydtkjær
    • Ordfører Louise Schack Elholm
    • Ordfører Joachim B. Olsen
    • Ordfører Anders Johansson
    • Minister skatteministeren
    • Ordfører Pelle Dragsted
    • Sagsdokument

     Spørgsmål 1

     Spm. om at stille et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

     Sagsdokument

     Bilag 3

     Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

     2019-02-18

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-02-26

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret
     Sagsdokument

     Spørgsmål 5

     L 146 - svar på spm. 5 om at oplyse fordelingsvirkningen og virkningen på Ginikoefficienten af nedsættelsen af bundskatten sammenlignet med en tilsvarende nedsættelse af kommuneskatten, fra skatteministeren

     2019-02-28

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet

     Aktør

     • Behandles i Skatteudvalget
     • 2019-03-12

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-14

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-25

        Sagsdokument

        Bilag 4

        1. udkast til betænkning

        2019-02-27

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        L 146 - svar på spm. 1 om at stille et ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra skatteministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        L 146 - svar på MFU spm. 2 om lovforslaget bør ændres, således at der indføres et standardfradrag for brugere af kollektiv trafik, der passerer broen som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, fra skatteministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        L 146 - svar på spm. 3 om at redegøre for den samfundsøkonomiske beregning for Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) efter indførelsen af standardfradraget for personer, der passere broen i bil som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, fra skatteministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        L 146 - svar på spm. 4 om at stille ændringsforslag, der sikrer, at personer, der passerer Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) i kollektiv transport som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, får et fradrag på 12 kr. pr. passage ligesom personer, der passerer broen i bil, fra skatteministeren

        Sagsdokument

        Bilag 5

        2. udkast til betænkning

        2019-01-31

        Sagsdokument

        Bilag 1

        Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

        2019-02-01

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-02-11

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        MFU spm. om lovforslaget bør ændres, således at der indføres et standardfradrag for brugere af kollektiv trafik, der passerer broen som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, til skatteministeren

        2019-02-15

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        Spm. om at redegøre for den samfundsøkonomiske beregning for Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) efter indførelsen af standardfradraget for personer, der passere broen i bil som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, til skatteministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        Spm. om at stille ændringsforslag, der sikrer, at personer, der passerer Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) i kollektiv transport som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, får et fradrag på 12 kr. pr. passage ligesom personer, der passerer broen i bil, til skatteministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        Spm. om at oplyse fordelingsvirkningen og virkningen på Ginikoefficienten af nedsættelsen af bundskatten sammenlignet med en tilsvarende nedsættelse af kommuneskatten, til skatteministeren