Valget.dk
78566
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

Lovforslaget er en opdatering og nytænkning af den gældende regulering af jordbrugets anvendelse af gødning og om etablering af plantedække. Lovforslaget fremsættes som en ny hovedlov, der erstatter den gældende gødskningslov.

Formålet med lovforslaget er at regulere jordbrugets anvendelse af gødning med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof. Det indeholder regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsleverandører, næringsstofreducerende tiltag som f.eks. krav om etablering af efterafgrøder, tilskudsordninger og gødningsregnskabet.

landbrug (Sagsområde)Landbrugsforhold 9 (Lovsagsnavn)

2019-01-31

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (31. januar 2019)
   2019-01-31
   • PDF CK1983 (2019-01-31)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 31. januar 2019 af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen)
     2019-01-31
    • Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra miljø- og fødevareministeren

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (31. januar 2019)

     Sagsdokument

     Fremsat den 31. januar 2019 af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen)

     2019-02-07

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Simon Kollerup
     • Ordfører Lise Bech
     • Ordfører Erling Bonnesen
     • Ordfører Søren Egge Rasmussen
     • Ordfører Carsten Bach
     • Ordfører Christian Poll
     • Ordfører Trine Torp
     • Minister miljø- og fødevareministeren
     • Sagsdokument

      Bilag 3

      Præsentation fra den tekniske gennemgang af lovforslaget 6/2-19

      2019-02-20

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 20

      Spm. om, hvorfor nitratdirektivets og vandrammedirektivets formål ikke overføres en til en til lovforslagets formålsparagraffer, til miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 21

      Spm. om præcisering af lovforslaget, så bekæmpelsen af udvaskning af nitrat fra rodzonen styrkes, til miljø- og fødevareministeren

      2019-02-25

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag fra miljø- og fødevareministeren

      2019-02-27

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 22

      Spm. om regeringens vurdering i besvarelsen af spørgsmål 21 med relevante uddrag af EU-domme, der fritager medlemslandene fra at reagere på enhver stigende tendens i udvaskning, til miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 23

      Spm. om ændringsforslag, der præciserer, at ministeren er forpligtet til at standse enhver stigning i udvaskning og tilførsler af nitrat og kvælstof til grundvand og overfladevand, til miljø- og fødevareministeren

      2019-03-01

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2019-03-13

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Planlægges til betænkn.afg.

      2019-02-26

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 147 - svar på spm. 4 om, hvorledes ordlyden ”i respekt for menneskers livsvilkår at værne om natur og miljø og bevare dyre- og plantelivet” er implementeret i selve lovteksten, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 147 - svar på spm. 7 om, hvorfor det skulle være hensigtsmæssigt, at lovforslaget giver så forholdsvis meget magt til ministeren gennem det store antal bemyndigelser, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 8

      L 147 - svar på spm. 8 om, hvordan formålet i § 1 ”at værne om naturen og miljøet og bevare dyre- og planteliv” opfyldes, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      L 147 - svar på spm. 9 om, hvorfor det er problematisk, når systemet skal håndtere registrering af såtidspunktet på markniveau, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      L 147 - svar på spm. 10 om muligheden for at handle med efterafgrøder inden for vandoplandet, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      L 147 - svar på spm. 12 om garanti for, at lovforslaget ikke indeholder skjulte lempelser i mulighederne for at kunne veksle nogle efterafgrødekrav til en kvotereduktion, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 13

      L 147 - svar på spm. 13 om, hvad den reelle effekt er af omregning af kvotereduktion til et lavere tryk på efterafgrøder, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      L 147 - svar på spm. 15 om, hvad der skal ske i tredje vandplansperiode, hvor der måske skal reduceres med 2.500 t om året, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 17

      L 147 - svar på spm. 17 om, hvorfor forslaget til en ny hovedlov om gødskning skal træde i kraft allerede den 1. april 2019, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 18

      L 147 - svar på spm. 18 om, hvorfor det langsigtede mål på 42.000 t kvælstof i 2027 ikke er en del af den nye store hovedlov, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      1. udkast til betænkning

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 147 - svar på spm. 1 om, hvilke initiativer ministeren mener der skal tages for at leve op til landbrugspakken, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 147 - svar på spm. 2, om ministeren vil oversende et opdateret skema over effekten af landbrugspakken, som er udarbejdet efter samme metode som skemaet i det endelige svar på § 20-spørgsmål S 426 (2015-2016), fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 147 - svar på spm. 3 om, hvilke mål for vandmiljøet ministeren mener at vi skal nå, og hvorvidt dette stemmer overens med målet i vandrammedirektivet om god økologisk tilstand, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 147 - svar på spm. 5, om man, såfremt man stemmer for L 147, således også stemmer for landbrugspakkens kvælstofregnskab, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 147 - svar på spm. 6, om landbrugets manglende frivillige kollektive indsatser bør have indflydelse på de frivillige indsatser, der er lagt op til med lovforslaget, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      L 147 - svar på spm. 11 om tiltag, som enkeltvis eller samlet kan føre til en lavere kvælstofindsats, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 14

      L 147 - svar på spm. 14 om, hvorvidt landbrugets andel af overgødskning fører til øget produktion af metan i de forurenede søer, fjorde og havområder, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      L 147 - svar på spm. 16, om lovforslaget er klimatilpasset, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 19

      L 147 - svar på spm. 19 om hjælp til landmændene med at sikre en løbende reduktion i forureningen med kvælstof, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 20

      L 147 - svar på spm. 20 om, hvorfor nitratdirektivets og vandrammedirektivets formål ikke overføres en til en til lovforslagets formålsparagraffer, fra miljø- og fødevareministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 21

      L 147 - svar på spm. 21 om præcisering af lovforslaget, så bekæmpelsen af udvaskning af nitrat fra rodzonen styrkes, fra miljø- og fødevareministeren

      2019-03-26

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-28

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-11

        Sagsdokument

        Spørgsmål 1

        Spm. om, hvilke initiativer ministeren mener der skal tages for at leve op til landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 2

        Spm., om ministeren vil oversende et opdateret skema over effekten af landbrugspakken, som er udarbejdet efter samme metode som skemaet i det endelige svar på § 20-spørgsmål S 426 (2015-2016), til miljø- og fødevareministeren

        2019-02-13

        Sagsdokument

        Spørgsmål 3

        Spm. om, hvilke mål for vandmiljøet ministeren mener at vi skal nå, og hvorvidt dette stemmer overens med målet i vandrammedirektivet om god økologisk tilstand, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        Spm., om man, såfremt man stemmer for L 147, således også stemmer for landbrugspakkens kvælstofregnskab, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        Spm., om landbrugets manglende frivillige kollektive indsatser bør have indflydelse på de frivillige indsatser, der er lagt op til med lovforslaget, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        Spm. om, hvorledes ordlyden ”i respekt for menneskers livsvilkår at værne om natur og miljø og bevare dyre- og plantelivet” er implementeret i selve lovteksten, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        Spm. om, hvorfor det skulle være hensigtsmæssigt, at lovforslaget giver så forholdsvis meget magt til ministeren gennem det store antal bemyndigelser, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 8

        Spm. om, hvordan formålet i § 1 ”at værne om naturen og miljøet og bevare dyre- og planteliv” opfyldes, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        Sagsdokument

        Spørgsmål 9

        Spm. om, hvorfor det er problematisk, når systemet skal håndtere registrering af såtidspunktet på markniveau, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        Spm. om muligheden for at handle med efterafgrøder inden for vandoplandet, til miljø- og fødevareministeren

        2019-02-15

        Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        Spm. om tiltag, som enkeltvis eller samlet kan føre til en lavere kvælstofindsats, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 12

        Spm. om garanti for, at lovforslaget ikke indeholder skjulte lempelser i mulighederne for at kunne veksle nogle efterafgrødekrav til en kvotereduktion, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 13

        Spm. om, hvad den reelle effekt er af omregning af kvotereduktion til et lavere tryk på efterafgrøder, til miljø- og fødevareministeren

        2019-02-18

        Sagsdokument

        Spørgsmål 14

        Spm. om, hvorvidt landbrugets andel af overgødskning fører til øget produktion af metan i de forurenede søer, fjorde og havområder, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 16

        Spm., om lovforslaget er klimatilpasset, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 15

        Spm. om, hvad der skal ske i tredje vandplansperiode, hvor der måske skal reduceres med 2.500 t om året, til miljø- og fødevareministeren

        2019-02-19

        Sagsdokument

        Spørgsmål 19

        Spm. om hjælp til landmændene med at sikre en løbende reduktion i forureningen med kvælstof, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 17

        Spm. om, hvorfor forslaget til en ny hovedlov om gødskning skal træde i kraft allerede den 1. april 2019, til miljø- og fødevareministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 18

        Spm. om, hvorfor det langsigtede mål på 42.000 t kvælstof i 2027 ikke er en del af den nye store hovedlov, til miljø- og fødevareministeren

        2019-02-05

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget