Valget.dk
78674
1. beh./Henvist til udvalg

Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter).

Baggrunden for forslaget er at give By & Havn mulighed for at udvikle en række arealer som erstatning for Ørestad Fælled Kvarter.

Forslaget giver hjemmel til, at tre arealer beliggende henholdsvis nord for Vejlands Allé, på Selinevej Nord og øst for Bådehavnsgade kan byudvikles af By & Havn. Arealerne er på nuværende tidspunkt omfattet af en række begrænsninger for arealanvendelsen, som medfører, at der ikke kan bygges på arealerne. De er bl.a. fredet i medfør af naturbeskyttelsesloven.

Forslaget skal samtidig sikre, at Ørestad Fælles Kvarter friholdes for bebyggelse. Herved sikres det, at et areal med højere naturværdi bevares til fordel for arealer med lavere naturværdi. Forslaget skaber endvidere mulighed for, at der efterfølgende kan rejses en fredningssag efter de almindelige bestemmelser for Bellahøjmarken. Fredningsbestemmelserne ændres, så det bliver muligt at udvide åbningstiden for campingpladsen og udvikle og udvide faciliteterne til tidssvarende standard.

Forslaget udmønter aftalen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af 25. oktober 2018 om erstatning for byggeriet på Ørestad Fælled Kvarter samt anlæg af Lynetteholmen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2019.

byggeri (Sagsområde)havne (Sagsområde)Havnevæsen 11 (Lovsagsnavn)

2019-02-06

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (6. februar 2019)

   Sagsdokument

   Fremsat den 6. februar 2019 af transport-, bygnings - og boligminister (Ole Birk Olesen)

   2019-02-19

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Brigitte Klintskov Jerkel
   • Ordfører Rasmus Prehn
   • Ordfører Kim Christiansen
   • Ordfører Kristian Pihl Lorentzen
   • Ordfører Villum Christensen
   • Ordfører Roger Courage Matthisen
   • Ordfører Andreas Steenberg
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
   • Ordfører Øjvind Vilsholm
   • Sagsdokument

    Bilag 4

    Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

    2019-03-01

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2019-03-06

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2019-03-12

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Planlægges til betænkn.afg.

    2019-03-08

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2019-03-14

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    På dagsorden

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • 2019-03-19

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     På dagsorden

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • 2019-02-28

      Sagstrin

      Fiskehavnens Venner vedrørende L 153, jf. L 153 - bilag 3.

      Fiskehavnens Venner vedrørende L 153, jf. L 153 - bilag 3.

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
      • Dokumenter

       • Henvendelse af 17/2-19 fra Fiskehavnens Venner om bevaring af Stejlepladsen
        2019-02-17
       • Sagstrin

        Danmarks Naturfredningsforening København vedrørende L 153, jf. L 153 - bilag 6.

        Danmarks Naturfredningsforening København vedrørende L 153, jf. L 153 - bilag 6.

        På dagsorden

        Aktør

        • Behandles i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
        • Dokumenter

         • Henvendelse af 18/2-19 vedrørende ophævelse af fredning ved lov m.v., fra Danmarks Naturfredningsforening og DN København
          2019-02-18
         • Sagstrin

          Verdens Skove vedrørende L 153.

          Verdens Skove vedrørende L 153.

          På dagsorden

          Aktør

          • Behandles i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
          • Sagsdokument

           Bilag 8

           Henvendelse af 27/2-19 vedrørende ophævelse af fredningen af området nord for Vejlands Allé og området øst for Bådehavnsgade, fra Andelsforeningen BK87

           Sagsdokument

           Spørgsmål 23

           Spm. om kommentar til henvendelse af 27/2-19 fra Andelsforeningen BK87 vedrørende ophævelse af fredningen af området nord for Vejlands Allé og området øst for Bådehavnsgade, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 24

           MFU spm. om fredningsophævelsen i lovforslaget er blevet anmeldt til Europa-Kommissionen som statsstøtte, jf. artikel 108, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 25

           MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at Udviklingsselskabet By & Havn I/S er en virksomhed i EU-statsstøttereglernes forstand, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 26

           MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at lovforslaget selektivt begunstiger Udviklingsselskabet By & Havn I/S ved affredningen af de nævnte områder i lovforslaget, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 27

           MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at affredningen må antages at påvirke konkurrencen og samhandelen mellem EU’s medlemsstater, da Udviklingsselskabet By & Havn I/S også markedsfører sig internationalt, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 28

           MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at affredningen direkte eller indirekte favoriserer Udviklingsselskabet By & Havn I/S, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 29

           MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at affredningen giver Udviklingsselskabet By & Havn I/S en økonomisk fordel, som By og Havn I/S ikke ville kunne have opnået under sædvanlige markedsvilkår, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 30

           MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at der, ud over at tilføre Udviklingsselskabet By & Havn I/S midler svarende til værdien af den tabte udviklingsmulighed ved Ørestad Fælled Kvarter, ikke er nogen reguleringsmæssig årsag, der retfærdiggør den foreslåede ophævelse af den eksisterende fredning, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 31

           MFU spm. om, hvordan offentlighedens deltagelse og medvirken i forbindelse med lovforslaget har været tilstrækkelig og fyldestgørende nok til at overholde artikel 6 og 7 i UNECE's Konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltager i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen), til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 32

           MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at processen frem til lovforslaget har været i fuld overensstemmelse med UNECE's Konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltager i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen), til transport-, bygnings- og boligministeren

           Dagsordenspunkt

           Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

           Fiskehavnens Venner vedrørende L 153, jf. L 153 - bilag 3.

           Dagsordenspunkt

           Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

           Danmarks Naturfredningsforening København vedrørende L 153, jf. L 153 - bilag 6.

           Dagsordenspunkt

           Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

           Verdens Skove vedrørende L 153.

           2019-02-21

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           MFU spm. om fremsendelse af instruksen, som pålægges By & Havns bestyrelsesmedlemmer, hvad angår fortrolighed i forhold til bestyrelsesarbejdet, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           MFU spm. om en oversigt over By & Havns egenkapital for årene 2008-2045, hvor man kan sammenligne egenkapitalen med og uden den forventede indtægt fra de foreslåede arealsalg, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           MFU spm. om, hvorfor By & Havn ikke længere oplyser om den forventede gældsafvikling i sine årsrapporter, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           MFU spm. om, hvor stort et beløb det samlede arealsalg netto har bidraget med til metrobyggeriet i årene 2007-2019, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 11

           MFU spm. om anlægsaktiviteter på Strandengen, herunder anlæg af stisystemer og belysning, som følge af fredning af arealet, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 12

           MFU spm. om, hvilke større infrastrukturprojekter der tidligere har fået tilbagebetalingstiden forlænget, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 16

           MFU spm. om, hvad udbygning af arealerne på Lærkesletten, Stejlepladsen og Selinevej vil betyde for trængslen på vejene i nærområderne, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           MFU spm. om, i hvilket omfang By & Havns aktiviteter er omfattet af offentlighedsloven, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           MFU spm., om salget af de foreslåede arealer påvirker økonomi og gældsafvikling for Metroselskabet, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           MFU spm. om en samlet oversigt over alle hidtidige arealsalg via By & Havn med angivelse af salgspris, udviklingsomkostninger og samlet provenu for hvert enkelt arealsalg, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           MFU spm. om, hvorfor By & Havns årsrapporter ikke oplyser status for årets arealsalg, det samlede arealsalg og tilhørende udviklingsomkostninger samt om nettoindtægterne fra årets arealsalg, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           MFU spm. om, at By & Havn fremover i deres årsregnskab udarbejder en oversigt på linje med Metroselskabets årlige fremskrivning af indtægter, udgifter og gældsafvikling, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           MFU spm. om, hvilke konsekvenser det vil have at forlænge metrogælden med henholdsvis 10 og 20 år, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 14

           MFU spm., om omfattende færdsel på Strandengens arealer vil være i overensstemmelse med fredningsgrundlaget, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 15

           MFU spm., om et intensivt byggeri på arealerne, der med lovforslaget tillades byudviklet, vil være i overensstemmelse fingerplanens principper om stationsnærhed, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 17

           MFU spm. om naturbeskyttelseslovens bestemmelse i § 50, stk. 5, om, at hel eller delvis ophævelse af en fredning kun kan foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 18

           MFU spm. om, at Stejlepladsen ved Fiskehavnen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, er fredet ved Kalvebodkilefredningen af 1990, og som fredet naturområde er udpeget til spredningskorridor for dyr og planter, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 19

           MFU spm. om, at byggeri i de grønne områder i hovedstadsområdet ikke får negative konsekvenser for miljøet og befolkningens sundhed, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 20

           MFU spm. om, at vigtige naturværdier ikke går tabt, hvis der bygges på Stejlepladsen, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2019-02-18

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Henvendelse af 17/2-19 fra Fiskehavnens Venner om bevaring af Stejlepladsen

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           Spm. om kommentar til henvendelse af 17/2-19 fra Fiskehavnens Venner, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2019-02-26

           Sagsdokument

           Bilag 5

           Henvendelse af 19/2-19 vedrørende den gamle strandeng på Amager Fælled, fra Amager Fælleds Venner

           Sagsdokument

           Spørgsmål 21

           Spm. om kommentar til henvendelse af 19/2-19 fra Amager Fælleds Venner vedrørende den gamle strandeng på Amager Fælled, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Bilag 6

           Henvendelse af 18/2-19 vedrørende ophævelse af fredning ved lov m.v., fra Danmarks Naturfredningsforening og DN København

           Sagsdokument

           Spørgsmål 22

           Spm. om kommentar til henvendelse af 18/2-19 fra Danmarks Naturfredningsforening og DN København, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2019-02-27

           Sagsdokument

           Bilag 7

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2019-02-07

           Sagsdokument

           Bilag 1

           Høringsnotat og høringssvar, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           2019-02-12

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget