Valget.dk
77293
Stadfæstet

Forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond.

Lovforslaget har til formål at etablere Den Sociale Investeringsfond, som er en del af udmøntningen af »Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021« mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Med lovforslaget lægges der op til, at fonden – ved at forbedre rammerne for nye partnerskaber mellem den offentlige, private og frivillige sektor – skal understøtte, at der sættes tidligere og mere forebyggende ind på de større velfærdsområder, inden problemerne vokser sig store for den enkelte borger og for samfundet. Herudover skal fonden skabe mere viden om effekterne af tidlige indsatser og tiltrække ny kapital ved at understøtte, at private aktører kan investere i forebyggende velfærdsindsatser.

Loven træder i kraft den 1. december 2018.

socialpolitik (Sagsområde)Finansvæsen 22 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-10-04

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)
   2018-10-04
   • PDF AE2589 (2018-10-04)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 4. oktober 2018 af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde)
     2018-10-04
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 4. oktober 2018 af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde)

     2018-10-23

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil
     • Ordfører Jens Henrik Thulesen Dahl
     • Ordfører Anni Matthiesen
     • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
     • Ordfører Laura Lindahl
     • Ordfører Trine Torp
     • Minister ministeren for offentlig innovation
     • Ordfører Torsten Gejl
     • 2018-10-31

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 30

      Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som ændrer i formålsbestemmelsen, til ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 31

      Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som sikrer, at der i sammensætningen af fondens bestyrelse er et flertal af personer med socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund, til ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 32

      Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som ændrer i formålsbestemmelsens stk. 2, nr. 2, til ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 33

      Spm. om at uddybe § 4, nr. 6-10, til ministeren for offentlig innovation

      2018-11-07

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 56 - svar på spm. 1 om, hvorledes "tema" skal forstås i denne sammenhæng, dvs. hvor bredt eller smalt vil disse temaer blive defineret, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 56 - svar på spm. 2 om, hvor store samlede investeringer, inkl. privat kapital, forventes fonden at kunne udføre under antagelse af offentlig kapital på 50 mio. kr., fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 56 - svar på spm. 3 om, hvilke typer af private investorer antages at være interesserede i at stille finansiering til rådighed for fonden, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 5

      L 56 - svar på spm. 5 om, hvad den årlige omkostning vil være til hhv. sekretariatet og til bestyrelseshonorarer, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 7

      L 56 - svar på spm. 7 om, hvordan man planlægger at skelne mellem afkast af fondens investeringer, der skyldes private investeringer, og hvilken del af et afkast der bør tilfalde det offentlige, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 10

      L 56 - svar på spm. 10 om der ifølge ministeren bør fastsættes regler for, hvilke private investorer der kan investere i den sociale investeringsfond, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 11

      L 56 - svar på spm. 11 om, hvorvidt det er muligt, at fonden indgår partnerskab udelukkende med en kommune, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 13

      L 56 - svar på spm. 13 om, hvilke ”faglige kvalifikationer og ekspertise” fondens bestyrelsesmedlemmer skal udvælges på baggrund af, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 14

      L 56 - svar på spm. 14 om, hvorvidt ministeren forventer, at private investorer permanent skal finansiere projekter i regi af fonden, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 15

      L 56 - svar på spm. 15 om ministeren mener, at det vil være relevant at udspecificere et tidsperspektiv i de investeringer, som fonden skal finansiere for at sikre, at investorer er villige til at investere langsigtet, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 24

      L 56 - svar på spm. 24 om investorernes skatteforhold, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 25

      L 56 - svar på spm. 25 om, hvilke typer af projekter, der umiddelbart kan anskues som havende potentiale for at generere et højt afkast, og hvilke projekter der vurderes som havende et lavt potentiale for at generere et afkast, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 26

      L 56 - svar på spm. 26 om, hvordan behandling og udbetaling af afkast skal håndteres i det offentlige system, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 27

      L 56 - svar på spm. 27 om, hvori den økonomiske risiko er for private investorer, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 30

      L 56 - svar på spm. 30 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som ændrer i formålsbestemmelsen, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 31

      L 56 - svar på spm. 31 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som sikrer, at der i sammensætningen af fondens bestyrelse er et flertal af personer med socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 32

      L 56 - svar på spm. 32 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som ændrer i formålsbestemmelsens stk. 2, nr. 2, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 4

      L 56 - svar på spm. 4 om ministeren forventer, at private investorer, der foretager et kapitalindskud i fonden, vil påtage sig samme risiko som staten, eller vil det statslige kapitalindskud lide et evt. tab først, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 6

      L 56 - svar på spm. 6 om, hvornår ministeren forventer, at der vil kunne foretages en meningsfuld evaluering af fonden, set i lyset af at investeringerne kan have en lang "investeringshorisont", hvor de positive effekter først viser sig efter en længere årrække, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 9

      L 56 - svar på spm. 9 om, hvorfor ministeren ikke finder, at det vil være relevant at skelne mellem eksempelvis private nonprofitorganisationer og private investorer eller andre private og profitdrevne samarbejdspartnere, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 12

      L 56 - svar på spm. 12 om, hvilke lov- eller regelændringer der skal foretages, for at kommuner kan foretage langsigtede, forebyggende socialinvesteringer på de større velfærdsområder, uden tilførsel af kapital fra den sociale investeringsfond, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 16

      L 56 - svar på spm. 16 om ministeren vil være med til at sætte en øvre grænse for, hvor højt et afkast en investor kan kræve af sin investering i Den Sociale Investeringsfond, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 17

      L 56 - svar på spm. 17 om, hvor mange midler ministeren regner med, at de 50 mio. kr., der overføres fra satspuljen til Den Sociale Investeringsfond, vil kunne tiltrække, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 18

      L 56 - svar på spm. 18 om, hvorfor forebyggende og tidlige indsatser ikke er nævnt i fondens formålsparagraf, fra ministeren for offentlig innovation

      2018-11-15

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 35

      L 56 - svar på spm. 35 om udenlandske fonde, som investerer i sociale investeringsprogrammer, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 36

      L 56 - svar på spm. 36 om, hvordan ministeren vil garantere, at projekter som fonden investerer i, lever op til projektbeskrivelsen, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 37

      L 56 - svar på spm. 37 om, hvilke hhv. kvalifikationer og ekspertise ministeren mener, skal være til stede, for at fondens bestyrelse har de nødvendige faglige kvalifikationer og ekspertise til at varetage fondens formål, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 38

      L 56 - svar på spm. 38 om det er finansielle eller sociale og velfærdsfaglige kompetencer, der som hovedvægt efterstræbes, når der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 39

      L 56 - svar på spm. 39 om ministerens svar på spørgsmål 34 skal forstås således, at der er garanti for, at alle projekter, som fonden investerer i, vil ske på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og følge principperne for kædeansvar, fra ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 40

      L 56 - svar på spm. 40 om, hvordan og hvem der skal sikre dokumentation for og kontrol af, at projekter som fonden investerer i sker på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og følger principperne for kædeansvar, fra ministeren for offentlig innovation

      2018-11-13

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 6

      1. udkast til betænkning

      2018-11-29

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet
      Sagsdokument

      Spørgsmål 41

      L 56 - svar på spm. 41 om oversendelse af talepapir fra samrådet den 27/11-18 om Den Sociale Investeringsfond, fra ministeren for offentlig innovation

      2018-11-09

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 35

      Spm. om udenlandske fonde, som investerer i sociale investeringsprogrammer, til ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 36

      Spm. om, hvordan ministeren vil garantere, at projekter som fonden investerer i, lever op til projektbeskrivelsen, til ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 37

      Spm. om, hvilke hhv. kvalifikationer og ekspertise ministeren mener, skal være til stede, for at fondens bestyrelse har de nødvendige faglige kvalifikationer og ekspertise til at varetage fondens formål, til ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 38

      Spm. om det er finansielle eller sociale og velfærdsfaglige kompetencer, der som hovedvægt efterstræbes, når der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer, til ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 39

      Spm. om ministerens svar på spørgsmål 34 skal forstås således, at der er garanti for, at alle projekter, som fonden investerer i, vil ske på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og følge principperne for kædeansvar, til ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Spørgsmål 40

      Spm. om, hvordan og hvem der skal sikre dokumentation for og kontrol af, at projekter som fonden investerer i sker på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og følger principperne for kædeansvar, til ministeren for offentlig innovation

      Sagsdokument

      Samrådsspørgsmål A

      Samrådsspm. om, hvilken økonomisk risiko det forventes, at private investorer vil skulle løbe ved investeringer via fonden, til ministeren for offentlig innovation

      2018-12-04

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018
        2018-12-04
       • Afstemning

        Afstemning 64 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev forkastet. For stemte 9 (EL), imod stemte 96 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Afstemning

        Afstemning 65 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev forkastet. For stemte 8 (EL), imod stemte 97 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Afstemning

        Afstemning 66 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev forkastet. For stemte 9 (EL), imod stemte 96 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Afstemning

        Afstemning 67 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev forkastet. For stemte 9 (EL), imod stemte 97 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2018

        2018-12-06

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Dokumenter

          • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018
           2018-12-06
           • PDF AX22195 (2018-12-06)
          • Afstemning

           Afstemning 71 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2018-11-27

           Sagstrin

           Åbent samråd med ministeren for offentlig innovation vedr. L 56 (om den Sociale Investeringsfond), jf. L 56 - samrådsspm. A. Se tillige L 56 - svar på spm. 1-40.

           Åbent samråd med ministeren for offentlig innovation vedr. L 56 (om den Sociale Investeringsfond), jf. L 56 - samrådsspm. A. Se tillige L 56 - svar på spm. 1-40.

           Afholdt

           Aktør

           • Behandles i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
           • Dokumenter

            • L 56 - svar på spm. 1 om, hvorledes "tema" skal forstås i denne sammenhæng, dvs. hvor bredt eller smalt vil disse temaer blive defineret, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 4 om ministeren forventer, at private investorer, der foretager et kapitalindskud i fonden, vil påtage sig samme risiko som staten, eller vil det statslige kapitalindskud lide et evt. tab først, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 5 om, hvad den årlige omkostning vil være til hhv. sekretariatet og til bestyrelseshonorarer, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 3 om, hvilke typer af private investorer antages at være interesserede i at stille finansiering til rådighed for fonden, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 2 om, hvor store samlede investeringer, inkl. privat kapital, forventes fonden at kunne udføre under antagelse af offentlig kapital på 50 mio. kr., fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 9 om, hvorfor ministeren ikke finder, at det vil være relevant at skelne mellem eksempelvis private nonprofitorganisationer og private investorer eller andre private og profitdrevne samarbejdspartnere, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 10 om der ifølge ministeren bør fastsættes regler for, hvilke private investorer der kan investere i den sociale investeringsfond, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 7 om, hvordan man planlægger at skelne mellem afkast af fondens investeringer, der skyldes private investeringer, og hvilken del af et afkast der bør tilfalde det offentlige, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 6 om, hvornår ministeren forventer, at der vil kunne foretages en meningsfuld evaluering af fonden, set i lyset af at investeringerne kan have en lang "investeringshorisont", hvor de positive effekter først viser sig efter en længere årrække, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 13 om, hvilke ”faglige kvalifikationer og ekspertise” fondens bestyrelsesmedlemmer skal udvælges på baggrund af, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 14 om, hvorvidt ministeren forventer, at private investorer permanent skal finansiere projekter i regi af fonden, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 12 om, hvilke lov- eller regelændringer der skal foretages, for at kommuner kan foretage langsigtede, forebyggende socialinvesteringer på de større velfærdsområder, uden tilførsel af kapital fra den sociale investeringsfond, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 11 om, hvorvidt det er muligt, at fonden indgår partnerskab udelukkende med en kommune, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 25 om, hvilke typer af projekter, der umiddelbart kan anskues som havende potentiale for at generere et højt afkast, og hvilke projekter der vurderes som havende et lavt potentiale for at generere et afkast, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 26 om, hvordan behandling og udbetaling af afkast skal håndteres i det offentlige system, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 24 om investorernes skatteforhold, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 18 om, hvorfor forebyggende og tidlige indsatser ikke er nævnt i fondens formålsparagraf, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 17 om, hvor mange midler ministeren regner med, at de 50 mio. kr., der overføres fra satspuljen til Den Sociale Investeringsfond, vil kunne tiltrække, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 16 om ministeren vil være med til at sætte en øvre grænse for, hvor højt et afkast en investor kan kræve af sin investering i Den Sociale Investeringsfond, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 15 om ministeren mener, at det vil være relevant at udspecificere et tidsperspektiv i de investeringer, som fonden skal finansiere for at sikre, at investorer er villige til at investere langsigtet, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 31 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som sikrer, at der i sammensætningen af fondens bestyrelse er et flertal af personer med socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 32 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som ændrer i formålsbestemmelsens stk. 2, nr. 2, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 30 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som ændrer i formålsbestemmelsen, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 27 om, hvori den økonomiske risiko er for private investorer, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 21 om ministeren har evidens for, at tidlige indsatser og forebyggende arbejde udføres bedre og billigere med private investorer som finansiering, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 20 om, hvordan og hvem der skal foretage en faglig vurdering af, hvorvidt en social- eller anden velfærdsindsats egner sig som et investeringsprojekt under fonden, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 19 om ministeren er enig i, at der findes andre former for sociale investeringsprogrammer end det, der betegnes Social Impact Bonds (SIB), fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 8 om, hvordan det påtænkes at føre tilsyn med projekter finansieret af fonden, og om det f.eks. er socialtilsynet, der påtænkes at skulle føre tilsynet, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 34 om, hvorledes sociale klausuler er tænkt anvendt og indgår i den foreslåede ordning, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 33 om at uddybe § 4, nr. 6-10, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 29 om, hvis sociale investeringer og forebyggende arbejde er så god en investering både menneskeligt og økonomisk, hvorfor disse investeringer ikke foretages for offentlige midler, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 28 om det vil være muligt at finansiere fondens arbejde billigere ved brug af statsobligationer som finansieringskilde, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 23 om, hvordan ministeren forventer, at der bliver sikret plads til den individualiserede og helhedsorienterede indsats i projekter, der allerede er designet ud fra en bestemt businesscase, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • L 56 - svar på spm. 22 om ministeren har evidens for, at tidlige indsatser og forebyggende arbejde udføres bedre og billigere i OPP-samarbejder, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-07
            • Samrådsspm. om, hvilken økonomisk risiko det forventes, at private investorer vil skulle løbe ved investeringer via fonden, til ministeren for offentlig innovation
             2018-11-09
            • L 56 - svar på spm. 40 om, hvordan og hvem der skal sikre dokumentation for og kontrol af, at projekter som fonden investerer i sker på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og følger principperne for kædeansvar, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-15
            • L 56 - svar på spm. 39 om ministerens svar på spørgsmål 34 skal forstås således, at der er garanti for, at alle projekter, som fonden investerer i, vil ske på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og følge principperne for kædeansvar, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-15
            • L 56 - svar på spm. 37 om, hvilke hhv. kvalifikationer og ekspertise ministeren mener, skal være til stede, for at fondens bestyrelse har de nødvendige faglige kvalifikationer og ekspertise til at varetage fondens formål, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-15
            • L 56 - svar på spm. 38 om det er finansielle eller sociale og velfærdsfaglige kompetencer, der som hovedvægt efterstræbes, når der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-15
            • L 56 - svar på spm. 36 om, hvordan ministeren vil garantere, at projekter som fonden investerer i, lever op til projektbeskrivelsen, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-15
            • L 56 - svar på spm. 35 om udenlandske fonde, som investerer i sociale investeringsprogrammer, fra ministeren for offentlig innovation
             2018-11-15
            • Sagsdokument

             Spørgsmål 41

             Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 27/11-18 om Den Sociale Investeringsfond, til ministeren for offentlig innovation

             Dagsordenspunkt

             SOU - Åbent samråd vedr. L 56 (om Den Sociale Investeringsfond)

             Åbent samråd med ministeren for offentlig innovation vedr. L 56 (om den Sociale Investeringsfond), jf. L 56 - samrådsspm. A. Se tillige L 56 - svar på spm. 1-40.

             2018-10-05

             Sagsdokument

             Bilag 1

             Høringsnotat og høringssvar, fra ministeren for offentlig innovation

             2018-10-24

             Sagsdokument

             Bilag 2

             Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

             Sagsdokument

             Spørgsmål 1

             Spm. om, hvorledes "tema" skal forstås i denne sammenhæng, dvs. hvor bredt eller smalt vil disse temaer blive defineret, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 2

             Spm. om, hvor store samlede investeringer, inkl. privat kapital, forventes fonden at kunne udføre under antagelse af offentlig kapital på 50 mio. kr., til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 3

             Spm. om, hvilke typer af private investorer antages at være interesserede i at stille finansiering til rådighed for fonden, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 5

             Spm. om, hvad den årlige omkostning vil være til hhv. sekretariatet og til bestyrelseshonorarer, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 4

             Spm., om ministeren forventer, at private investorer, der foretager et kapitalindskud i fonden, vil påtage sig samme risiko som staten, eller vil det statslige kapitalindskud lide et evt. tab først, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 6

             Spm. om, hvornår ministeren forventer, at der vil kunne foretages en meningsfuld evaluering af fonden, set i lyset af at investeringerne kan have en lang "investeringshorisont", hvor de positive effekter først viser sig efter en længere årrække, til ministeren for offentlig innovation

             2018-10-25

             Sagsdokument

             Bilag 3

             Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

             2018-10-30

             Sagsdokument

             Spørgsmål 7

             Spm. om, hvordan man planlægger at skelne mellem afkast af fondens investeringer, der skyldes private investeringer, og hvilken del af et afkast der bør tilfalde det offentlige, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 10

             Spm. om der ifølge ministeren bør fastsættes regler for, hvilke private investorer der kan investere i den sociale investeringsfond, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 11

             Spm. om, hvorvidt det er muligt, at fonden indgår partnerskab udelukkende med en kommune, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 13

             Spm. om, hvilke ”faglige kvalifikationer og ekspertise” fondens bestyrelsesmedlemmer skal udvælges på baggrund af, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 14

             Spm. om, hvorvidt ministeren forventer, at private investorer permanent skal finansiere projekter i regi af fonden, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 15

             Spm. om ministeren mener, at det vil være relevant at udspecificere et tidsperspektiv i de investeringer, som fonden skal finansiere for at sikre, at investorer er villige til at investere langsigtet, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 20

             Spm. om, hvordan og hvem der skal foretage en faglig vurdering af, hvorvidt en social- eller anden velfærdsindsats egner sig som et investeringsprojekt under fonden, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 21

             Spm. om ministeren har evidens for, at tidlige indsatser og forebyggende arbejde udføres bedre og billigere med private investorer som finansiering, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 22

             Spm. om ministeren har evidens for, at tidlige indsatser og forebyggende arbejde udføres bedre og billigere i OPP-samarbejder, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 23

             Spm. om, hvordan ministeren forventer, at der bliver sikret plads til den individualiserede og helhedsorienterede indsats i projekter, der allerede er designet ud fra en bestemt businesscase, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 24

             Spm. om investorernes skatteforhold, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 25

             Spm. om, hvilke typer af projekter, der umiddelbart kan anskues som havende potentiale for at generere et højt afkast, og hvilke projekter der vurderes som havende et lavt potentiale for at generere et afkast, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 26

             Spm. om, hvordan behandling og udbetaling af afkast skal håndteres i det offentlige system, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 27

             Spm. om, hvori den økonomiske risiko er for private investorer, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 28

             Spm., om det vil være muligt at finansiere fondens arbejde billigere ved brug af statsobligationer som finansieringskilde, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 29

             Spm. om, hvis sociale investeringer og forebyggende arbejde er så god en investering både menneskeligt og økonomisk, hvorfor disse investeringer ikke foretages for offentlige midler, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 8

             Spm. om, hvordan det påtænkes at føre tilsyn med projekter finansieret af fonden, og om det f.eks. er socialtilsynet, der påtænkes at skulle føre tilsynet, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 9

             Spm. om, hvorfor ministeren ikke finder, at det vil være relevant at skelne mellem eksempelvis private nonprofiorganisationer og private investorer eller andre private og profitdrevne samarbejdspartnere, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 12

             Spm. om, hvilke lov- eller regelændringer der skal foretages, for at kommuner kan foretage langsigtede, forebyggende socialinvesteringer på de større velfærdsområder, uden tilførsel af kapital fra den sociale investeringsfond, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 16

             Spm. om ministeren vil være med til at sætte en øvre grænse for, hvor højt et afkast en investor kan kræve af sin investering i Den Sociale Investeringsfond, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 17

             Spm. om, hvor mange midler ministeren regner med, at de 50 mio. kr., der overføres fra satspuljen til Den Sociale Investeringsfond, vil kunne tiltrække, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 18

             Spm. om, hvorfor forebyggende og tidlige indsatser ikke er nævnt i fondens formålsparagraf, til ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 19

             Spm. om ministeren er enig i, at der findes andre former for sociale investeringsprogrammer end det, der betegnes Social Impact Bonds (SIB), til ministeren for offentlig innovation

             2018-11-01

             Sagsdokument

             Spørgsmål 34

             Spm. om, hvorledes sociale klausuler er tænkt anvendt og indgår i den foreslåede ordning, til ministeren for offentlig innovation

             2018-11-08

             Sagsdokument

             Spørgsmål 20

             L 56 - svar på spm. 20 om, hvordan og hvem der skal foretage en faglig vurdering af, hvorvidt en social- eller anden velfærdsindsats egner sig som et investeringsprojekt under fonden, fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 21

             L 56 - svar på spm. 21 om ministeren har evidens for, at tidlige indsatser og forebyggende arbejde udføres bedre og billigere med private investorer som finansiering, fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 22

             L 56 - svar på spm. 22 om ministeren har evidens for, at tidlige indsatser og forebyggende arbejde udføres bedre og billigere i OPP-samarbejder, fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 23

             L 56 - svar på spm. 23 om, hvordan ministeren forventer, at der bliver sikret plads til den individualiserede og helhedsorienterede indsats i projekter, der allerede er designet ud fra en bestemt businesscase, fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 28

             L 56 - svar på spm. 28 om det vil være muligt at finansiere fondens arbejde billigere ved brug af statsobligationer som finansieringskilde, fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 29

             L 56 - svar på spm. 29 om, hvis sociale investeringer og forebyggende arbejde er så god en investering både menneskeligt og økonomisk, hvorfor disse investeringer ikke foretages for offentlige midler, fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 33

             L 56 - svar på spm. 33 om at uddybe § 4, nr. 6-10, fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 34

             L 56 - svar på spm. 34 om, hvorledes sociale klausuler er tænkt anvendt og indgår i den foreslåede ordning, fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 8

             L 56 - svar på spm. 8 om, hvordan det påtænkes at føre tilsyn med projekter finansieret af fonden, og om det f.eks. er socialtilsynet, der påtænkes at skulle føre tilsynet, fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Spørgsmål 19

             L 56 - svar på spm. 19 om ministeren er enig i, at der findes andre former for sociale investeringsprogrammer end det, der betegnes Social Impact Bonds (SIB), fra ministeren for offentlig innovation

             2018-11-12

             Sagsdokument

             Bilag 4

             Ændringsforslag fra ministeren for offentlig innovation

             Sagsdokument

             Bilag 5

             Udtalelse fra ministeren for offentlig innovation

             2018-11-28

             Sagsdokument

             Bilag 8

             3. udkast til betænkning

             2018-11-20

             Sagsdokument

             Bilag 7

             2. udkast til betænkning

             2018-11-30

             Sagsdokument

             Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 29. november 2018

             Sagsdokument

             Bilag 9

             Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 29. november 2018